Ocena brak

Metody stosowane podczas przyjęcia do pracy

Autor /Dale Dodano /20.03.2013

Na podstawie obserwacji stwierdzono, iż podczas przyjmowania pracowników do pracy stosowane są najczęściej poniższe metody.

-    Dobór przypadkowy oparty o przypadkowe kryteria. Decydent definiuje kryteria świadczące o przydatności kandydata na dane stanowisko, które jest obejmowane przez z góry przewidzianą osobę, nierzadko wbrew tym kryteriom. Stosowanie metody prób i błędów, kiedy przyjmuje się pierwszą zgłaszającą się osobę, po czym jest ona obserwowana i zwalniana po okresie próbnym. Jest to metoda kosztowna i nieefektywna.

-    Dobór przez uzgodnienia. Metoda ta polega na wyborze osoby spośród kandydatów wywodzących się z określonego z góry kręgu ludzi, np. znajomych, rodziny. Firma taka na rynku zyskuje niekorzystną opinię, która może skutkować przeciwdziałaniami otoczenia. Natomiast osoba przyjęta w taki sposób jest uwikłana w stosunek zależności od innych osób, co często kończy się dla niej niekorzystnie.

-    Metoda klasyfikacji. Zdarza się, iż duża firma, posiadająca większą liczbę nie obsadzonych stanowisk, stosuje metodę klasyfikacji, polegającą na:

•    szeregowaniu kandydatów,

•    doborze odpowiedniej pracy dla tych, którzy zostali przyjęci.

Czasami zostaje przyjęty kandydat, który tylko częściowo spełniał warunki, ale decydenci dostrzegając jego wysoki potencjał i silną motywację do pracy, decydują się na jego przyjęcie. Wówczas przedstawiają mu:

•    przewidywany plan doskonalenia jego umiejętności,

•    wymagania, j akie powinien spełnić już po przeszkoleniu i po określonym czasie pracy.

-    Metoda konkursowa doboru pracowników. Informacja jest podawana do publicznej wiadomości. Wybór dokonywany jest z grupy kandydatów spełniających ściśle określone wymogi formalne poprzez przygotowanie postępowania konkursowego.

W każdym postępowaniu podczas naboru:

-    celowe jest zdobycie jak największego zasobu informacji o kandydacie,

-    często stosowany jest dobór intuicyjny, gdzie oceniający posiłkuje się wyłącznie pobieżną analizą dokumentów i krótką rozmową z kandydatem, co prowadzi często do podejmowania chybionych decyzji i zatrudnienia przypadkowych osób.

Dobór zatrudnionych osób zależy od następujących czynników:

-    strategii działania firmy,

-    funkcjonowania działu personalnego,

-    środków przeznaczonych na rekrutację,

-    przeznaczonego czasu na ten cel.

Kandydaci dostrzegają u osób kwalifikujących następujące wady:

-    brak kompetencji osób podejmujących decyzje o przyjęciu,

-    niedocenianie istotnej roli wykształconego i umotywowanego do pracy personelu,

-    nieznajomość podstawowych zasad rekrutacji i selekcji,

-    brak jasno sformułowanych przez pracodawcę kryteriów doboru,

-    poleganie na subiektywnych osądach,

-    opieranie się na pierwszym wrażeniu, jakie kandydat wywołuje,

-    nieumiejętność formułowania opisu stanowiska pracy.

Podobne prace

Do góry