Ocena brak

Metody poprawiania błędów w dowodach księgowych

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /17.03.2011

Charakterystyka

Metody poprawiania błędów w dowodach księgowych- procedury, które należy stosować dokonując korekty błędów księgowych wynikających głównie z nieprawidłowych, opóźnionych oraz niedokonanych zapisów księgowych.


Dowód księgowy jest dokumentem potwierdzającym dokonanie operacji gospodarczej w danym miejscu i czasie. Podstawowym zadaniem wszystkich dowodów księgowych jest ujęcie zaistniałych operacji gospodarczych.Wymagania dla dokumentów księgowych

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) dowody księgowe powinny być rzetelne. Oznacza to, iż muszą:

  • być kompletne i bezbłędnie sporządzone,
  • odzwierciedlać rzeczywisty przebieg operacji gospodarczej, której dotyczą,
  • zawierać dane takie jak: rodzaj i nr dowodu, określenie stron dokonujących operacji gospodarczej, opis operacji oraz jej wartość, datę operacji gospodarczej, datę wystawienia dowodu, podpis wystawcy i odbiorcy, stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dokumentu do ujęcia w księgach rachunkowych.

Dowody księgowe muszą być prawidłowe pod względem:

  • merytorycznym,
  • rachunkowym,
  • formalnym.

Poprawianie błędów

W przypadku stwierdzenia błędów w dowodach księgowych należy je poprawić w następujący sposób:

  • Błędy w dowodach księgowych zewnętrznych obcych i własnych należy korygować wystawiając kontrahentowi odpowiedni dokument zawierający sprostowanie wraz ze stosownym uzasadnieniem (np. wystawienie faktury korygującej VAT w przypadku błędu w kwocie przychodu, lub przez wystawienie noty korygującej, gdy nastąpi pomyłka literowa w adresie wystawcy faktury).
  • Błędy w dowodach wewnętrznych należy poprawiać poprzez skreślenie niepoprawnej treści lub kwoty, w taki sposób, aby pierwotny zapis pozostał czytelny. Obok korekty należy wpisać treść poprawną oraz datę poprawki wraz z podpisem osoby kwalifikowanej do dokonania tej czynności. Nie można poprawiać pojedynczych cyfr ani liter. Niektóre dowody księgowe nie mogą być poprawiane, gdyż zabraniają tego odrębne przepisy (np. błędne dowody kasowe, czeki powinny być unieważnione a na ich miejsce należy sporządzić nowy prawidłowy dokument).

Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek przeróbek i wymazywanie w dowodach księgowych. W żadnym wypadku nie należy używać korektorów.


Autor: Agnieszka Owsianka
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry