Ocena brak

Metody kształcenia Kupisiewicz

Autor /soalleysweree Dodano /25.03.2007

METODY NAUCZANIA

Methodos to po grecku droga, sposób postępowania. Stąd też przez metodę nauczania będziemy rozumieć ,,sposób pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiający osiąganie celów kształcenia, inaczej mówiąc, wypróbowany układ czynności nauczycieli i uczniów realizowanych świadomie w celu spowodowania założonych zmian w osobowości uczniów'" (Okoń).


Klasyfikacja metod nauczania
Poglądy dydaktyków na temat klasyfikacji metod nauczania są dość zróżnicowane. I tak, zdaniem Kazimierza Sośnickiego istnieją dwie podstawowe metody uczenia się, a mianowicie uczenie się sztuczne (szkolne) i uczenie się naturalne, którym odpowiadają dwie grupy metod nauczania, a mianowicie podające i poszukujące.
Także Bogdan Nawroczyński dzieli „formy nauczania", będące odpowiednikami zdefiniowanych przez nas wyżej metod pracy dydaktycznej, na podające, poszukujące i laboratoryjne.

Na uwagę zasługuje w tym kontekście klasyfikacja metod nauczania, której twórcami są dydaktycy rosyjscy L.J. Lerner i M.N. Skatkin. Autorzy ci wyróżniają:
- metodę objaśniająco-poglądową (reprodukcyjną), która „ćwiczy pamięć i daje wiedzę, ale nie zapewnia radości badań naukowych i nie rozwija twórczego myślenia". Obejmuje ona: pokaz, wykład, lekturę, audycje radiowe i telewizyjne, stosowanie maszyn dydaktycznych itp.;
- metodę problemową — na którą składają się głównie: wykład, obserwacja, praca z książką, eksperyment, wycieczki — dzięki której uczniowie „są wdrażani do logicznego, krytycznego myślenia"; . metodę częściowo poszukującą, jak np. samodzielna praca uczniów, pogadanka, projektowanie, układanie planu rozwiązania określonego problemu itp., która zapewnia dzieciom i młodzieży aktywny, udział w niektórych fazach badania naukowego, np. w opracowywaniu planu badań czy sporządzaniu protokołu obserwacji, pozwalając im przy tym opanować pewne elementy procesu naukowo-badawczego;
- metodę badawczą, dzięki której uczeń poznaje stopniowo zasady i fazy badania naukowego, studiuje literaturę na temat badanego problemu, opracowuje plan badania, weryfikuje hipotezy i sprawdza uzyskane wyniki.

Inni z kolei dydaktycy dzielą metody nauczania stosownie do tego, kto odgrywa bardziej znaczącą rolę w procesie zdobywania i przekazu wiadomości. W związku z tym wyróżniają: metody podające (prowadzony przez nauczyciela wykład, opis, pokaz określonych rzeczy, zjawisk lub czynności, ekspozycja filmowa czy telewizyjna itd.); metody warunkujących się wzajemnie czynności nauczyciela i uczniów, jak np. pogadanka, dyskusja czy różnorakie prace kontrolne; oraz metody samodzielnej pracy uczniów (różnorakie ćwiczenia, połączona z auto-kontrolą lektura podręczników i innych publikacji, obserwacja, eksperyment, uczenie się w procesie produkcji, twórcza ekspresja itp.) (Neuner).
Jeszcze inni, jak np. L.

Podobne prace

Do góry