Ocena brak

Metody analizy strategicznej

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.07.2011

Charakterystyka

W swej działalności podstawowej i sferze obsługi przedsiębiorstwa wykorzystują szereg metod opisywanych w literaturze i upowszechnianych przez ośrodki naukowo-badawcze i inne instytucje. Metody te zostały opracowane przez praktyków i teoretyków różnych dziedzin zarządzania1. Dla celów prezentacji zostały wyodrębnione następujące grupy metod:

 • metody analizy ekonomicznej,
 • metody prognozowania,
 • metody oceny ryzyka projektów,
 • metody analizy przewagi konkurencyjnej firmy,
 • metody analizy strategicznej,
 • metody analizy jakości wyrobów,
 • metody analizy systemu logistycznego,
 • metody informatyczne.

Należy zwrócić uwagę na wagę działalności podstawowej dla zarządzania strategicznego. Zamierzenia zarządu, misja i cele strategiczne, przekładane są w końcu na codzienne "operacyjne" działania wszystkich pracowników przedsiębiorstwa. Nie da się zarządzania strategicznego "odseparować" do celów analityczno-badawczych od zarządzania operacyjnego.


Zestawienie

Zestawienie metod i technik szczegółowych wykorzystywanych w ramach przedstawionych powyżej grup znajduje się w poniższej tabeli. Należy zaznaczyć, że przedstawione metody nie dotyczą jedynie zarządzania strategicznego. Jedynie dwie grupy metod można zaliczyć do metod zarządzania strategicznego par excellence (są to: metody analizy strategicznej i analizy przewagi konkurencyjnej firmy), pozostałe jednak mimo luźnego związku z zarządzaniem strategicznym, również mogą mieć zastosowanie w istotny sposób poszerzając zakres analiz i kompleksowość otrzymywanych wyników.

</div>


Grupa metod Charakterystyka Metody i techniki szczegółowe Metody analizy ekonomicznej

|

Dotyczą one analizy podstawowych wielkości ekonomicznych takich jak przychody, koszty, zyski wyrażone w jednostkach pieniężnych, a także ich przekształceń w postaci wskaźników, miar dynamiki, metod prognozowania i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych. Wspólną cechą charakterystyczną wymienionych obok metod jest operowanie na danych liczbowych, stosunkowo łatwo dostępnych wewnątrz przedsiębiorstwa.

|

 • Analiza kosztów:
  • koszt kredytu,
  • koszt kapitału z obligacji,
  • koszt kapitału z akcji uprzywilejowanych,
  • koszt kapitału z emisji akcji zwykłych,
  • koszt kapitału z nie podzielonych zysków,
  • koszt kapitału z amortyzacji,
  • średni ważony koszt kapitału (WACC).
 • Próg rentowności (BEP):
  • ilościowy próg rentowności,
  • jakościowy próg rentowności,
  • w procentach wykorzystania mocy produkcyjnych,
  • graniczny poziom jednostkowej ceny sprzedaży,
  • graniczny poziom jednostkowych kosztów zmiennych,
  • marginesy bezpieczeństwa.
 • Dźwignia ekonomiczna:
  • stopień dźwigni operacyjnej,
  • punkt obojętności,
  • stopień dźwigni finansowej.
 • Wskaźniki płynności finansowej :
 • Wskaźniki rentowności:
  • rentowność sprzedaży,
  • ROA: rentowność majątku,
  • ROE: rentowność kapitału.
 • Wskaźniki zadłużenia:
  • ogólny poziom zadłużenia,
  • zadłużenie długoterminowe,
  • pokrycie obsługi kredytu,
  • pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym,
  • pokrycie majątku obrotowego kapitałem własnym,
 • Wskaźniki sprawności działania:
  • cykl należności,
  • cykl zobowiązań ,
  • cykl zapasów.
 • Metody dynamiczne oceny inwestycji:
|-

Metody prognozowania Polegają na określeniu prawidłowości kształtowania się określonej zmiennej ekonomicznej wykorzystywanej w ramach analizy strategicznej w czasie.

|

 • Analiza szeregów czasowych
 • Metoda barometrów
 • Modele ekonometryczne
 • Metody intuicyjne
|-

Metody oceny ryzyka projektów W ramach tej grupy można wymienić metody wykorzystywane przy ocenie poziomu ryzyka inwestycyjnego w firmie

|

|-

Metody analizy przewagi konkurencyjnej firmy Metody te stanowią istotne narzędzie wspomagające wyznaczanie kierunków działania firmy oraz podejmowania decyzji.

|

|-

Metody analizy strategicznej

|

Są to metody analizy strategicznej par excelance. Można zaliczyć do nich szeroki zestaw metod analizy sektorowej i portfelowej przedsiębiorstwa i jego otoczenia.

|

|-

Metody analizy jakości wyrobów Metody analizy jakości wyrobów nierozłącznie wiążą się z działalnością operacyjną, gdyż stamtąd czerpią dane, a ich wyniki są wykorzystywane bezpośrednio w produkcji. Niektóre z tych metod mają charakter nie tylko diagnostyczny, ale również prognostyczny

|

 • Quality Function Deployment (QFD)
 • Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)
 • Failure Mode and Effect Critical Analysis (FMECA)
 • Wykres Ishikawy
 • Analiza kart kontrolnych
 • Metoda Pareto-Lorenza
 • Wartościowanie jakości
 • Funkcja strat Taguchi'ego
 • Analiza kosztów jakości
 • Metody wspomagające:
  • histogramy,
  • karty obserwacji,
  • wykresy korelacji,
  • graficzne formy przedstawiania danych,
  • diagramy powinowactwa i relacji,
  • diagramy drzewa, macierzowe, strzałkowe, decyzji,
  • analiza danych macierzowych,
  • statystyczne sterowanie procesem (SPC).
|-

Metody analizy systemu logistycznego Metody służą analizie systemu logistycznego przedsiębiorstwa, ich celem jest jego usprawnienie.

|

 • Metoda analizy ABC
 • Metoda analizy SWOT
 • Metoda analizy łańcucha wartości
 • Metoda analizy rozmieszczenia obiektów
|-

Metody informatyczne Związane z szerokim wykorzystaniem możliwości technologii informatycznych i narzędzi przetwarzania danych.

|

|-

Zintegrowane systemy pomiarowe Grupa metod, których celem jest całościowe spojrzenie na problematykę oceny funkcjonowania przedsiębiorstwa we wszystkich kluczowych obszarach jego działalności.

|

|}


Źródło: Opracowanie własne


Autor: Krzysztof Woźniak
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry