Ocena brak

Metoda badań terenowych i odpowiadające jej techniki badań

Autor /Norbert999 Dodano /04.01.2012

Metoda badań terenowych polega na badaniu wybranych problemów w normalnych warunkach funkcjonowania zbiorowości. Badania terenowe dobrze nadają się do badania takich elementów życia społecznego jak: organizacje formalne i nieformalne , czyli zakłady pracy, szkoły szpitale; małe grupy, np. grupy przyjaciół lub grupy robocze; role społeczne takie jak analiza stanowisk zajmowanych przez ludzi i związanych z nimi zachowań, oraz role realizowane w rodzinie; małe społeczności jak wsie i małe miasteczka oraz społeczności sąsiedzkie; zjawiska i procesy społeczne: sposoby adaptacji w szkole, formy spędzania czasu wolnego , czy uczestnictwo w kulturze; style życia, czyli przystosowanie się do życia.

Metoda badań terenowych obejmuje badania typu:

- etnologicznego- badacz obserwuje życie codzienne, obserwuje i ewidencjonuje zjawiska, szuka ich uwarunkowań i wzajemnych powiązań między nimi, przede wszystkich w oparciu o obserwacje, szuka przyczyn i źródeł zmian zachodzących w zbiorowościach. Badania tego typu pozwalają również szczegółowo opisać cechy zbiorowości (jej kulturę, organizacje) i wyjaśnić uwarunkowania zachowań.

- socjologicznego- podobne do badań typu etnologicznego. W tym przypadku badacz ponadto zbiera dokumenty i materiały dostarczające danych ilościowych, pozwalających pełniej poznać obserwowane zjawiska. Wykorzystuje więc także materiały typu: sprawozdania, księgi meldunkowe, zestawienia statystyczne oraz wyniki badań ankietowych. W badaniach typu socjologicznego obserwacje poparte są faktami i liczbami.

- socjopsychologicznego- nastawione są głównie na poznawanie stanu świadomości obserwowanej zbiorowości.

Podstawowe techniki badań terenowych:

- obserwacja (uczestnicząca i nieuczestnicząca);

Cechy obserwacji: celowość (wyrażająca się w dążeniu do rozwiązania ściśle i w pełni określonego zadania), planowość (polegająca na działaniach zaplanowanych i skoncentrowanych nad tym co jest najważniejsze w zamierzonych badaniach), aktywność (polega na tym, że badacz świadomie rejestruje nie wszystkie spostrzeżenia, lecz tylko te, które są dla niego istotne. Wykorzystuje tu swoje doświadczenia badacza, jak i przydatną wiedzę na temat przedmiotu badań), systematyczność (obserwacja powinna trwać ciągle po to by obiekt badania spostrzegać wielokrotnie i w różnych sytuacjach).

- wywiad (indywidualny, zbiorowy, jawny, ukryty skategoryzowany, nieskategoryzowany);

Różnice między ankietą a wywiadem: kwestionariusz ankiety zawiera wszystkie pytania, które chce zadań, natomiast kwestionariusz wywiadu tylko podstawowe pytania; udział pełny (wywiad), udział niepełny (ankieta).

- analiza dokumentów.

Dokumenty osobiste są to materiały o charakterze rzeczowym dostarczające wiedzy na temat problemu badawczego: książki, artykuły, źródła internetowe, akty prawne, sprawozdania, notatki, inskrypcje, dokumenty osobiste.

Dokumenty osobiste są to źródła pisemne, napisane z inicjatywy autora, bądź przynajmniej ich treść została całkowicie ukształtowana przez autora. Koncentrują się na wewnętrznych przeżyciach autora: autobiografie, dzienniki, pamiętniki, listy, wypracowania szkolne. Wykorzystanie dokumentów osobistych (wady: ich wiarygodność, zalety: koncentrują się na wewnętrznych przeżyciach).

Podobne prace

Do góry