Ocena brak

METODA

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

METODA (gr. <methodos> = badanie, spo­sób) nłc. methodus; ang. method; fr. methode, procede; nm. Methode, Yerfahren

1. metod. Powtarzalny sposób jakiego­kolwiek działania zwiększający jego spra­wność, wyznaczony poprzez spójny zbiór
reguł; niekiedy: sam taki zbiór reguł. W węższym znaczeniu: sposób rozwią­zywania problemów teoretycznych lub zadań praktycznych.

Badaniem metod wszelkiego celowego działania i ich teorią zajmuje się —> pra­kseologia (zwana też —> metodologią /1 / w znaczeniu ogólnym).

2. metod. Metoda naiikowa (scientific me­thod) — systematyczne zbieranie i klasyfi­kowanie danych oraz — zazwyczaj — for­mułowanie i sprawdzanie hipotez opar­tych na tych danych. Zwykle na procedurę
badawczą składają się:

a) zespół założeń przyjętych jako ramy lub wytyczne badania;


b) tok operacji przy stawianiu zagadnień, ich rozwiązywaniu oraz uzasadnianiu i systematyzowaniu odpowiedzi;

c) ogół czynności i środków zastosowanych do sprawnego osiągnięcia rezultatów badania. Wśród uporządkowanych zabiegów sto­sowanych w naukach wyróżnia się nastę­pujące:

  1. metodę dedukcyjną {axiomatic ar hypothetico-deductive method) — przyjęcie za punkt wyjścia —> aksjomatów (2) i wypro­wadzanie wniosków za pomocą -> dedu­kcji (1);

  2. metodę empiryczną (indukcyjną) {nomological or inductive method) — opartą na —> obserwacji (1) rzeczywistości (metoda opisowa) lub na -^ eksperymencie (meto­da eksperymentalna). Metoda empiryczna posługuje się —> indukcją (1); stąd określe­nie nauk empirycznych jako nauk induk­cyjnych;

  3. metodę opisową {descriptwe method) — stosowaną w naukach przyrodniczych i społecznych, obejmującą obserwację, kla­syfikację i obliczenia statystyczne bada­nych zjawisk oraz ich interpretację;

  4. metodę historyczną {historical me­thod) — stosowaną w naukach zajmują­cych się przeszłością; obejmuje ona zbiera­nie, selekcję, klasyfikację i interpretację fa­któw, dokumentów, świadectw itp.

    Od „metody naukowej" odróżnia się „technikę naukową", która: a) dotyczy nie całego toku działania, lecz jego środków (dlatego też tę samą metodę można reali­zować różnymi technikami), b) wiąże się bardziej z mechaniczną stroną wykony­wanych czynności, c) nie stanowi sposobu całego postępowania naukowego, lecz od­nosi się przede wszystkim do wytwarza­nia materiału naukowego. Charakterystyką i krytyką ogólnych me­tod pracy naukowej oraz metod swoistych różnych dyscyplin naukowych zajmuje się -^ metodologia (2, 3,4, 5) nauk.

Podobne prace

Do góry