Ocena brak

METALOGIKA

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

METALOGIKA (gr. meta = poza + logikę [sc. techne] = umiejętność rozumowania) ang. metalogic; fr. la metalogique; nm. Metalogik

metod. Dedukcyjna teoria systemów sfor­malizowanych (-> system dedukcyjny), określonych za pomocą reguł formowania i przekształcania wyrażeń systemu (o cha­rakterze zdaniowym), czyli za pomocą re­guł inferencyjnych. W teorii tej bada się m. in.: strukturę systemów dedukcyjnych (opisywaną za pomocą takich pojęć, jak: -> dowód /1 /, ^ język sformalizowany, -> konsekwencja /3/, ^ teoria /2/, -> wy­nikanie, itp.); tzw. metalogiczne własności owych systemów, takie np. jak: —> niesprzeczność (2), —> zupełność (2), —> rozstrzy-galność (1); semantykę systemów dedukcyj­nych, posługującą się takimi pojędami, jak: -^ dziedzina (2) teorii, —> interpretacja (3) semantyczna teorii, —> model (3) teorii, —> tautologia (1) itp.

W odniesieniu do metalogiki używa się także nazwy -> „metodologia nauk deduk­cyjnych" (methodology of deductive sciences) w sensie metodologii apragmatycznej (tj. dotyczącej nauki jako wytworu, nie zaś jako procesu). Terminu „metalogika" używa się niekiedy zamiennie z synonimicznym ter­minem —> = „metamatematyka" (2).

Podobne prace

Do góry