Ocena brak

METAJĘZYK

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

METAJĘZYK ang. metalanguage; fr. metalangage, metalangue; nm. Metasprache

metod. -^ Język, w którym bada się i opi­suje język danej teorii naukowej. Stano­wiąc system wypowiedzi o danym języku, zawiera nazwy wyrażeń tego języka, na­zwy własności tych wyrażeń oraz związ­ków, jakie między nimi zachodzą. Metaję­zyk jest językiem wyższego stopnia w sto­sunku do języka opisywanego, którym może być tzw. język przedmiotowy (tj. ję­zyk pierwszego stopnia, np. język fizyki, biologii) lub jakiś język stoprua wyższego niż przedmiotowy. Metajęzyki mogą tworzyć hierarchię, na ogół jednak w praktyce nie zachodzi potrzeba stosowania języka wyższego stopnia niż trzeci. Na potrzebę rozróżniania stopni języka zwrócił już uwagę G. Frege, szerzej zaś zajmowali się tym zagadnieniem S. Leśniewski i A. Tarski w związku z problemem rozwiązywania —> antynomii (la) semantycznych.

Podobne prace

Do góry