Ocena brak

METAFORA

Autor /bolo007 Dodano /09.11.2012

 

METAFORA (gr. <metaphord> = przenie­sienie znaczenia, przenośnia) łc. metaphora; ang. metaphor; fr. metaphore; xmx. Metapher

metaf. Przeniesienie jakiejś nazwy z jed­nej rzeczy, której nazwa ta przysługuje ze względu na właściwą jej treść, na inną rzecz lub rzeczy, treściowo podobne do pierwszej. Metafora jest relacją —> jakości (1) o charakterze dynamicznym, obejmu­jącą przynajmniej dwie proporcje pojęciowo-bytowe, przy czym jeden jej człon wy­raża istotną treść, przydzielaną drugiemu członowi rue dowolnie, lecz ze względu na jego ^ podobieństwo (2) do członu pierwszego. Przykład takiej metafory: „Uśmiech ma się tak do człowieka, jak kwiaty do łąki". Metafora stanowi odmia­nę —> analogii (II-2) w orzekaniu — jest jednym z typów analogii pojęciowo-bytowej, mianowicie typem analogii propor­cjonalności niewłaściwej; należy ją odróż­niać zarówno od analogii proporcjonalno­ści właściwej (analogii metafizycznej), jak i od analogii -^ atrybucji.

Językowe zjawisko nnetafory, podobnie jak i bliźniacze zjawisko —> metonimii (oby­dwa są sposobami pośredniego wskazy­wania na coś), jest przedmiotem zaintere­sowań współczesnej teorii kultury jako na­leżące do ogólniejszej problematyki symbolizacji.

Podobne prace

Do góry