Ocena brak

METAETYKA

Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012

 

METAETYKA (gr. meta = po, poza = ethikós [sc. logos] — nauka o obyczajach, moral­ność) ang. metaethics; nm. Metaethik

Metateoria -> etyki (1) — teoria dotyczą­ca podstaw etyki, niająca na celu określe­nie warunków naukowego charakteru etyki jako nauki filozoficzno-normatywnej. Do przedmiotu jej badań należą takie zagadnienia, jak: analiza logicznej zawar­tości podstawowych orzeczników wystę­pujących w języku etyki, np. „dobry" -„zły", „powinny" - „zakazany"; roz­strzygnięcie pytania, czy zdaniom etycz­nym (głównie ocenom i normom) przy­sługują kwalifikacje logiczne prawdy i fałszu; wreszcie ustalenie, czy można — a jeżeli tak, to w jaki sposób — uzasadnić prawdziwość albo fałszywość zdań etycznych {-^ logika deontyczna). Ci, którzy odmawiają zdaniom etycznym wartości logicznej, zwą się niekiedy niekognitywistami (—> emotywizm i jego zmodyfi­kowana postać — preskryptywizm R. M. Hare'a). Ich przeciwnicy — kognitywiści (—> kognitywizm) albo utożsamiają dobro moralne z jakąś cechą naturalną: przyjemnością, pożytkiem, szczęściem itp. (—> na­turalizm /2/), albo uznają je za specyficzną własność przedmiotu (—> intuicjonizm /5/), w szczególności — osoby {-^ personalizm). Problematyka metaetyki zawarta jest we wszelkich systemach etycznych, jednak uświadomienie sobie jej specyficzności i roz­wój dyskusji metaetycznych datują się do­piero od początku XX w., zwłaszcza w kra­jach anglosaskich.

Podobne prace

Do góry