Ocena brak

MENZIES STEWART (1890-1968) - polityk

Autor /filipzkonopi Dodano /25.02.2011

Brytyjski oficer, w czasie I wojny światowej rozpoczął służbę w wy­wiadzie Mile (nazywanym rów­nież MI6). W listopadzie 1938 r. zo­stał wyznaczony w testamencie sze­fa Secret lntelligence Service (utworzonego w miejsce MI6, acz­kolwiek w dalszym ciągu używano starej nazwy) adm. Hugh Sinclaira na jego następcę i mimo niechęci wielu członków rządu objął to sta­nowisko 28 listopada dzięki popar­ciu króla i premiera.

Organizował i dowodził wieloma akcjami wy­wiadowczymi i kontrwywiadow-czymi na terenie Wielkiej Brytanii i państw europejskich, z których największe znaczenie miała akcja wprowadzania Niemców w błąd co do czasu i miejsca inwazji wojsk alianckich na kontynent (*Body-guard/Jael).

Jego zasługą było zor­ganizowanie m.in. oddziału krypto-logicznego w *Bletchley Park oraz specjalnego oddziału łączności (Special Liaison Unit) dostarczają­cego informacje z odszyfrowanych depesz niemieckich dowódcom oddziałów frontowych.

Po wojnieprzeszedł na emeryturę, alew 1951 r. na prośbę premiera Win-stona Churchilla powrócił do służ­by. Wkrótce ponownie przeszedłna emeryturę, co wiązano z odkry­ciem w centrali brytyjskich służbspecjalnych radzieckiego agentaKima Philby'ego.

Podobne prace

Do góry