Ocena brak

MECHANIZMY OBRONNE

Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012

 

MECHANIZMY OBRONNE ang. defense mechanisms; fr. mecanismes de defense; nm. Abwehrmechanismen des Ich

1. psych. Pozostające poza progiem świa­domości, uruchamiane automatycznie me­chanizmy psychiczne, z których korzysta jednostka dla zmniejszenia —> lęku (1), po­wstałego na podłożu wewnętrznych kon­fliktów pomiędzy dążeniami -^ instyn­któw (1,3, 4) a wymaganiami praw moral­nych i społecznych: stawiając czoło —> po­pędom (2) nasze „ja" korzysta z własnych środków obrony dla zapewnienia sobie bez­pieczeństwa. Rozróżnia się:

a) trwałe struktury psycłiiczne umożli­wiające niedopuszczanie do świadomości treści wywołujących lęk. Podstawowym mechanizmem obronnym jest —> wyparcie (—> represja /2/); na nim opierają się inne mechanizmy, jak np. —> projekcja (1), -^ ra­cjonalizacja. Uruchomienie mechanizmów obronnych zawsze wskazuje (z wyjątkiem —> sublimacji) na obecność wewnętrznego konfliktu i napięcia;

b) złożone formy zachowania, wyuczo­ne dla ochrony przed lękiem.

Według O. Fenichela wszystkie mecha­nizmy obrorme można podzielić na dwa rodzaje: te, które odnoszą sukces (np. sublimacja, zmieniająca przedmiot popędu i kie­rująca go ku celowi, który nie ma już cech seksualnych), oraz te, które chybiają celu.

2. W psychoanalizie: techniki wypraco­wane przez —> ego w celu poradzenia sobie z naciskami ze strony —> id i —> superego.

Podobne prace

Do góry