Ocena brak

MECHANIZM KSZTAŁTOWANIA SIĘ CEN NA RYNKU TOWARÓW WYSTANDARYZOWANYCH I ZINDYWIDUALIZOWANYCH W KRÓTKIM CZASIE

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

KRÓTKI OKRES – to taki podczas którego nie zachodzą w gospodarce istotniejsze zmiany o charakterze strukturalnym, technicznym, czy instytucjonalnym. W krótkim okresie mamy raczej do czynienia ze zmianami koniunkturalnymi.

TOWARY WYSTANDARYZOWANE – masowe ich walory są identyczne i łatwe do jednoznacznej kwalifikacji bez względu na miejsce wytworzenia . Są one więc zastępowane. Do towarów tych zalicza się głównie surowce i artykuły rolno – spożywcze.

TOWARY ZINDYWIDUALIZOWANE – ich walory użytkowe są określane przez potrzeby indywidualnie odbiorców lub segmentów rynku.

Redukowane w krótkich seriach powoduje to duże uzależnienie odbiorcy od dostawcy, bo możliwość sprostania specyficznym potrzebom, w krótkim czasie jest ograniczona. Do tej grupy należą wyroby przemysłowe, pozornie standaryzowane artykuły żywnościowe, usługi.

W krótkim okresie ceny towarów standaryzowanych są mniej stabilne niż ceny towarów zindywidualizowanych. Przyczyną jest odmienne kształtowanie się cenowych elastyczności popytu i podaży tych towarów. Decydują o tym też cechy specyficzne tzw. standaryzowanych i zindywidualizowanych.

TOWARY WYSTANDARYZOWANE_ czynniki niestabilności cen w krótkim okresie ( art. rolno – spożywcze)

- długi cykl produkcji i wysokie koszty produkcji

- ograniczone zmiany możliwości zmiany struktury produkcji

- nietrwałość wysokie koszty magazynowania

- rozdrobnienie producentów, powolne docieranie do nich sygnałów rynkowych.

Specyficzna organizacja sieci zbytu rozdrobnienie produkcji działalności pośredników, działalność pośredników

Niska elastyczność (cenowa) popytu ( trudności magazynowania rozdrobnienie konsumentów, zmieniająca się struktura konsumpcji, zaspokajanie podstawowej funkcji ludzkiego organizmu)

Strategiczne znaczenie w polityce rolnej

Nawyki i przyzwyczajenia w strukturze produkcji i konsumpcji (sur. Naturalne)

Relatywnie długi okres nowych inwestycji i wysokie ich koszty co utrudnia zwiększenie ich wydobycia

Wysokość poniesionych nakładów inwestycyjnych i wysokie koszty ( bieżące) eksploatacji.

Strategiczne znaczenie w polityce ekonomicznej w przypadku kształtowania się cen tych towarów mamy do czynienia z tzw. regułą pajęczyny ( zbieżnej lub rozbieżnej)

Reakcje producentów art. rolno – spoż. I surowców w okresach zmian sytuacji rynkowej dodatkowo może utrzymać politykę rządów sterujących zazwyczaj podażą , która utrudnia stabilizację cen krótkookresowe, skutki takiej polityki, to obniżenie cenowej elastyczności podaży

TOWARY ZINDYWIDUALIZOWANE

W tym przypadku nie można mówić o jednolitej cenie międzynarodowej i na dodatek ............... wokół wartości międzynarodowych. Przy bardzo szerokim asortymencie tych towarów zaspokajają one inne określone potrzeby . Dlatego wzajemna substytucja towarów tej kategorii jest ograniczona stąd w krótkim okresie ceny tych dóbr są stabilne.

Decydujące znaczenie ma tu przede wszystkim ukształtowanie się na wysokim poziomie cenowej elastyczności popytu w stosunku do cenowej elastyczności popytu na towary standaryzowane jest nieco wyższa.

Kształtowanie się cen tych towarów w krótkim czasie zależy w mniejszejszym stopniu od koniunktury, sytuacji politycznej, ukształtowania się kosztów nastrojów społecznych itp. Przyczyny stabilności cen:

- niski udział kosztow stałych w kosztach produkcji ogółem

- możliwość usztywnienia popytu względem cen i dywersyfikacji towarów

- możliwość uruchomienia rezerw produkcyjnych

- możliwość składowania i relatywnie niskie tego koszty

- wysoka cena elastyczności

- polityka cenowa inwestorów, producentów, polityka zagranicznych krajów

Podobne prace

Do góry