Ocena brak

Materiałoznastwo kopalniane ściąga (Polsl II rok GiG) laborki

Autor /Adain Dodano /30.08.2007

DREWNO: Wł. fizyczne CIĘŻAR WŁAŚCIWY to ciężar błon komórkowych z wyeliminowaniem porowatości i wody. CIĘŻAR OBJĘTOŚCIOWY jest to stosunek ciężaru drewna do jego objętości. Nie jest stały, jest bardziej zróżnicowany i zależy od rodzaju drewna, wilgotności i budowy drewna. . Oznaczanie CO metodą Wanina: Metoda polega na wycinaniu z badanego drewna wysuszonego do stałego ciężaru próbki prostopadłościennej o wymiarach 9x1x1 cm, wysokość (h) dzielimy na 10 równych części i próbkę zanurzamy w wodzie. CO określa się bezpośrednio odczytując liczbę podziałek znajdujących się pod wodą:Wł. Chemiczne skład drewna:C – 49,5; %;O-44%; H – 6%;N-0,5 %; sub mineralne, które po spaleniu tworzą popiół Wł. mechaniczne:Mechaniczną właściwością drewna nazywa się jego zdolność przeciwdziałania zewnętrznym siłom statycznym lub dynamicznym. W przypadku drewna używanego do obudowy górniczej narażone jest ono przede wszystkim na działanie sił ściskających i zginających, rzadziej na działanie ściągających i rozciągających. Podstawowe parametry wytrzymałościowe drewna jako materiału typowo anizotropowego są ściśle związane z kierunkiem działania sił zewnętrznych. oznaczenie twardości drewna: 1.Metoda Janki-Dotyczy materiałów bardziej miękkich polega na wciskaniu w badane drewno stalowej kulki o przekroju mierzonych po średnicy równych 1 cm^2 na głębokości jej promienia. Siła odczytana z dynamometru z skali wytrzymałościowej wyrażona w odpowiednich jednostkach (1cm^2/N) 2. Metoda Brinella- Polega na wciskaniu w powierzchnię badanego materiału kulki stalowej pod działaniem zadanej siły i określenia (oznaczenia twardości jako średniego ciśnienia na powierzchnię odcisku ze wzoru) HB= P/A Spoiwo mineralne – to drobno zmielony materiał mineralny, który po zmieszaniu z wodą lub odpowiednim roztworem wodnym tworzy zaczyn posiadający zdolność do wiązania i twardnienia wskutek zachodzących reakcji chemicznych czego rezultatem jest tworzywo o cechach ciała stałego. Podstawowymi skł spoiw są: CaO, SiO2,FeO,Fe2O,Al2O3,MgO posiadający w pełni uformowaną strukturę i właściwości.
Metoda Polko Metodą tą dokonuje się transport spoiw do budowy tam pasów podsadzkowych torkretowania wypełniania pustek instalacje transportu pneumatycznego materiałów sypkich systemu polko są stosowane w górnictwie do: budowy tam i korków izolacyjnyc; wypełniania pustek po obławach skalnych; wykonywania torkretuj; budowy pasów podsadzkowych. Zaprawa to mieszanina spoiwa, wody i kruszywa o maksymalnym rozmiarze ziaren do 2 mm, albo inaczej mieszanina zaczynu spoiwowego i piasku. Ze względu na przemiany zachodzące w zaczynie należy rozróżnić zaprawę oraz zaprawę stwardniałą. Mieszanka betonowa to mieszanina wszystkich składników betonu przed związaniem zaczynu będącą w stanie plastycznym i dającą się zagęszczać normalnymi metodami.

Podobne prace

Do góry