Ocena brak

MARSHALL GEORGE CATLETT (1880-1959) - polityk

Autor /koralgol Dodano /25.02.2011

Amerykański dowódca i polityk, absolwent Virginia Military Insti-tute; w czasie I wojny światowej walczył we Francji jako szef od­działu operacyjnego amerykań­skiej l armii piechoty. Zyskał wówczas uznanie, koordynując w 1918 r. przemarsz trzema droga­mi 600 tys. żołnierzy z 2700 dzia­łami. W okresie międzywojennym był w sztabie gen. Johna Pershin­ga, w Chinach dowodził pułkiem i brygadą. Od 1938 r. był szefem wydziału ds. planowania strate­gicznego i w tym samym roku zo­stał zastępcą szefa Sztabu General­nego.

1 września 1939 r. z reko­mendacji gen. Pershinga oraz doradcy prezydenta Harry'ego *Hopkinsa został mianowany sze­fem Sztabu Generalnego. Działał aktywnie na rzecz rozbudowy ame­rykańskich sił zbrojnych (odniósł ogromny sukces zwiększając li­czebność wojska z 1,8 min ludzi w 1941 r. do 8,25 min w 1945 r.), unowocześnienia uzbrojenia i ści­słej współpracy z Wielką Brytanią, choć dążenie do jak najszybszej in­wazji na Kontynent doprowadziło do zatargów z rządem Winstona Churchilla. W 1942 r. wszedł do Połączonego Komitetu Szefów Sztabów; opowiadał się za przy­znaniem pierwszeństwa działa­niom wojsk amerykańskim w Eu­ropie. Brał udział we wszystkich najważniejszych *konferencjach sprzymierzonych.

W listopadzie 1945 r. na własną prośbę przeszedł w stan spoczynku, lecz wkrótce przyjął funkcję przedstawiciela USA w Chinach, zaproponowaną mu przez prezydenta Harry'ego *Trumana. W latach 1947-49 był sekretarzem stanu. Opracował plan pomocy gospodarczej dla państw Europy (nazwany jego imieniem), za który w 1953 r. otrzymał Poko­jową Nagrodę Nobla.

Podobne prace

Do góry