Ocena brak

Marketing w działalności instytucji i organizacji turystycznych.

Autor /jamendo Dodano /30.05.2005

Idea orientacji marketingowej polega na zbudowaniu odpowiedniej struktury formalnej (organizacyjnej) firmy. Struktura ta porządkuje elementy organizacji oraz sposoby postępowania względem siebie wyodrębnionych części.
Sposoby zorganizowania przedsiębiorstwa zależy od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych.
Czynniki zewnętrzne to:
? charakter rynku na którym funkcjonuje firma, jego zasięg, głębokość, konkurencyjność
? reguły i przepisy dotyczące funkcji firmy (czy nie ograniczają swobody działania)
? charakter masy towarowej (asortyment i wielkość produkcji wpływa na organizacji działalności)
? ogólne zasady organizacji i zarządzania (wynikają z wiedzy i doświadczenia pracowników jak i z wielkości firmy oraz formy własności
Czynniki wewnętrzne to:
? rodzaj prowadzonej działalności (produkcja, handel, usługi)
? wybrana strategia działania (w tym koncepcja stosowania marketingu)
? skala działalności i jej lokalizacja (w zależności od wielkości firmy)
? wyposażenie techniczne (standardowe lub nowoczesne)
? poziom kwalifikacji pracowników i struktura zatrudnienia
? przyjęty system zarządzania (tradycyjne lub nowoczesne)
Struktura organizacyjna firmy o orientacji marketingowej ? charakteryzuje się między innymi następującymi właściwościami:
? komórki marketingowe są wyraźnie wyodrębnione i zajmują ważne miejsce w hierarchii organizacyjnej firmy
? komórki marketingowe integrują funkcje marketingowe w strukturze przedsiębiorstwa i podporządkowuje jednemu kierownictwu np., zastępca dyrektora ds. marketingu kieruje komórkami marketingu: planowania; badania; promocji; reklamy; współpracy z klientem lub mediami i inne
? działalność komórek marketingowych sprzyja upowszechnianiu myślenia i działania wszystkich pracowników firmy, tak że wszyscy oni biorą udział w marketingu i ponoszą osobistą odpowiedzialność a także profity za jego efekty
? przesłanką doboru komórek w strukturze organizacyjnej, jest ich faktyczna przydatność w osiąganiu sprawności rynkowej a nie wzorce teoretyczne
Stosowane są różne kryteria i zasady tworzenia komórek organizacyjnych oraz wzajemnych powiązań między nimi, czyli funkcjonują różne typy struktur organizacyjnych.
W zależności od specyficznych cech przedsiębiorstwa i warunków otoczenia, części organizacyjne zajmujące się działalnością marketingową mogą być wyodrębnione na podstawie kryteriów:
? funkcji
? produktów
? obszaru działania
? odbiorców i innych

Instytucje i organizacje turystyczne:

1. Polska Organizacja Turystyczna (POT)
Polska Organizacja Turystyczna przedstawia plan swoich działań na 2006 rok. W pierwszej części prezentowane są założenia strategiczno-programowe, z których wynikają działania planowane na 2006 r. Stwarzają one także perspektywę wykraczającą poza rok 2006. Łączą jednocześnie dotychczasową działalność POT nie tylko z najbliższym rokiem, lecz z okresem właściwym dla Narodowego Planu Rozwoju.

Podobne prace

Do góry