Ocena brak

Marketing w administracji publicznej. Ogólna charakterystyka podejścia

Autor /Ferdek Dodano /20.07.2011

Ogólna definicja marketingu wg Kotlera (zdaniem solarza chyba najlepsza)- marketing to proces społeczny i organizacyjno-zarządczy dzięki któremu zarówno jednostki jak i określone grupy osiągają zamierzone cele poprzez tworzenie, oferowanie i wymianę dóbr (np towarów czy usług) o określonej wartości na rynku.

Marketing komunalny wg A. Szromnika- celowa i systematyczna działalność administracji samorządowej zmierzająca poprzez procesy wymiany i i oddziaływania do rozpoznania, kształtowania i zaspokajania potrzeb oraz pragnień społeczności lokalnej

Marketing w administracji zaczął się w USA w latach 70. Potem trafił do Europy. Podstawowe przyczyny tego, ze przestał być jedynie domeną jednostek gospodarczych (wpierw dotyczył produktów materialnych potem znalazł się tez w usługach), to:

a) dążenie do najbardziej racjonalnego wykorzystanie malejących budżetów lokalnych

b) rosnąca konkurencja miedzy sektorem publicznym a prywatnym

c) chęć ponownego zwycięstwa wyborczego to w zasadzie sprawiło ze administracja zaczęła pełnić nowe zadania (pozaprawne) a związane z rosnącymi potrzebami społecznymi.

Dzięki marketingowemu podejściu do instytucji publicznych dostosowują one swoje techniki i procedury usługowe do uprzednio zidentyfikowanych potrzeb i oczekiwań swoich rozpoznanych klientów- obywateli. W relacjach oferent- klient następuje specyficzna wymiana wartości. Oferent nie chce zysku ale oczekuje korzyści niematerialnych np zmiany sposobu myślenia. Klient wnosi odpowiednia rekompensatę za konsumpcje lub użytkowanie dóbr dostarczonych przez oferenta (może tez być finansowa ale nie tylko). Oczywiście dostarczone dobra są wynikiem rozpoznanych potrzeb i pragnień klienta. Miernikiem sukcesu działań marketingowych w administracji jest wzrost liczby pozytywnych ocen i poziom satysfakcji konsumentów.

Etapy rozwoju marketingu w administracji:

- tworzenie zdolności usługowo- administracyjnych

- kształtowanie form i warunków obsługi interesantów

- dostosowanie działalności do potrzeb i oczekiwań jednostek i grup

- długofalowe kształtowanie warunków życia ludności oraz warunków rozwoju biznesu

Kierunki działań marketingowych na poziomie administracji:

- poznanie aktualnych potrzeb i pragnień mieszkańców w zakresie obsługi administracyjnej

- zapewnienie warunków i odpowiedniego stopnia zaspokojenia oczekiwań mieszkańców i organizacji wobec jednostek użyteczności publicznej

- przewidywanie zmian postaw, nastawień i preferencji mieszkańców

- podnoszenie użyteczności oferty usługowej

- kształtowanie pozytywnego obrazu jednostki administracyjnej

- podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjnej pozycji jednostek administracyjnych we wzajemnym współzawodnictwie

Marketing komunalny dzieli się na 2 obszary:

Marketing wewnętrzny i marketing zewnętrzny.

Zadaniami m. wewnętrznego jest tworzenie odpowiedniego klimatu organizacyjnego sprzyjającego wymianie informacji miedzy pracownikami tej samej instytucji publicznej, rozwój sieci kontaktów miedzy administracja samorządową a społecznością oraz kształtowanie i wzmacnianie wzajemnych relacji miedzy ustawowymi organami samorządu a zespołami pracowników administracji samorządowej i innych instytucji oraz przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Zewnętrzny marketing obejmuje całokształt działań nakierowanych na osoby lub firmy nie zlokalizowane na danym terytorium. Wyodrębnia się przy tym:

- marketing zdolności wytwórczych- przyciąganie wolnych zdolności usługowych

- marketing zamówień publicznych- sposoby kierowania do szerokiego kręgu firm ofert na wykonanie różnorodnych inwestycji a następnie selekcjonowanie najbardziej atrakcyjnych wniosków wg ustawowych reguł przetargowych z pojęciem marketingu w administracji związane są również takie pojęcia jak: marketing miasta, marketing osiedla, marketing wydarzeń itd...

Podobne prace

Do góry