Ocena brak

MARKETING USŁUG

Autor /tarta Dodano /28.03.2013

Zespół aktywności rynkowych odnoszących się do funkcjonowania podmiotów
na —> rynku usług. Czynnikiem wyróżniającym m.u. jest specyfika —» usług jako
przedmiotu transakcji kupna-sprzedaży, która wyraźnie odróżnia je od —> dóbr
trwałych. Specyfika ta wywodzi się z niematerialnego charakteru u. jako
czynności oraz związanej z tym jednoczesności procesu świadczenia i konsumpcji
większości u. W m.u. istnieje potrzeba uwzględnienia współudziału usługobiorcy
w —> procesie usług. W związku z tym m.u. dysponuje odrębnym instrumentarium
realizacji strategii marketingowej, np. klasyczna kompozycja —> marketingu-mix
usług „4P" jest rozwijana w kompozycje pięcio- i siedmioelementowe, tj.
marketing-mix „5P" i „7P". Odrębność m.u. pogłębia się wówczas, gdy bierze się
pod uwagę poszczególne rodzaje działalności usługowej, co wynika z hetero-
geniczności —> sektora usług. Tym samym w m.u. dostrzega się odmienne
podejścia, które generują stosowanie branżowych ujęć m. np. w bankowości,
turystyce, transporcie, ubezpieczeniach, kulturze. W ujęciu podmiotowym m.u.
jest stosowany przez przedsiębiorstwa usługowe działające zgodnie z regułami
rachunku ekonomicznego oraz przez organizacje usługowe, których działalność
nie jest podporządkowana tworzeniu nadwyżki przychodów nad kosztami
(—> organizacje niezyskowe). W ramach m.u. występują podziały wewnętrzne,
np.: 1) wg kryterium kluczowego segmentu rynku wydzielamy m.u. stosowany

w relacjach usługodawca-podmiot gospodarczy (—> marketing usług profesjonal-
nych) oraz m.u. stosowany w relacjach usługodawca-konsument indywidualny
i gospodarstwo domowe; 2) wg kryterium branżowego wyróżniamy np. m.u.
transportowych, bankowych, turystycznych, kulturalnych; 3) wg kryterium prze-
strzennego wyodrębniamy m. na krajowym rynku u. i m. w eksporcie u.; 4) wg
kryterium celów działalności wyróżniamy m. przedsiębiorstw usługowych
i —> marketing organizacji niezyskowych. Zainteresowanie koncepcją m. ze
strony usługodawców zaczęło się w latach 70. Jednakże postępujący rozwój u.
w gospodarce wielu krajów zwiększa zainteresowanie nowoczesną, marketin-
gową koncepcją funkcjonowania podmiotów sektora u. i przyczynia się do
dynamicznego rozwoju m.u. 

 

Podobne prace

Do góry