Ocena brak

Marketing non - profit

Autor /panprofesor Dodano /30.03.2011

Potrzeby ludzkie są fundamentem myślenia marketingowego. Poprzez umiejęt-ne działania można je kształtować, pobudzać oraz wpływać na ich reorientacjębez względu na prozyskowny bądź niedochodowy wymiar celu realizowanegoprzez podmiot na rynku. Potwierdza to uniwersalny charakter koncepcji marketingu i możliwość przyswojenia w różnych przedsięwzięciach.

Pomimo tej uniwersalności cel działania organizacji stał się podstawą do wyodrębnienia w literaturze przedmiotu marketingu organizacji zorientowanych na zysk oraz marketin-gu organizacji niekomercyjnych18. Nie oznacza to istnienia dwóch odmiennychkoncepcji. Wskazuje natomiast na istnienie swoistych różnic, które to wpływająna sposób jej zastosowania.

Kluczowe charakterystyki sektora non-profit, które determinują zastosowaniemarketingu to:

 • dotyczy on ludzi, idei, usług jak i samych organizacji,

 • cele organizacji typu non-profit mają charakter kompleksowy, ponieważsukces bądź porażka nie mogą być mierzone kategoriami stricte finansowy-mi,

 • dotyczy on dwóch sfer odbiorców: klientów i donatorów,

 • organizacje non-profit mogą działać w ekonomicznie nierentownych seg-mentach rynku,

 • proces wymiany jest złożony i może przybierać różne formy,

 • korzyści z działalności organizacji nie muszą być pochodną odpłatności zestrony klientów,

 • oferta organizacji jest często nieelastyczna,

 • zadania marketingu są reakcją na następujące stany popytu: negatywny, u-tajony, szkodliwy, nadmierny,

 • wielopłaszczyznowe postrzeganie konkurencji.

Sfery zastosowania marketingu non-profit mogą być różnorakie: od organizacjiformalnych (związki zawodowe, partie polityczne) po przedsięwzięcia nieformal-ne, podejmowane przez pojedyncze osoby czy grupy ludzi (na przykład propago-wanie idei nowej religii, promowanie określonego stylu życia). Wspomniane pod-mioty działają na rynku, który staje się coraz bardziej konkurencyjny. Muszą onezabiegać o klientów tak samo jak podmioty gospodarcze. Marketing jest dla nichkoncepcją zarządzania, która pomaga lepiej rozpoznać odbiorców, zaprezentowaćofertę w jak najbardziej atrakcyjny sposób oraz efektywnie ulokować posiadanezasoby. Oto parę ilustracji jego aplikacji:

 1. Na rynku edukacyjnym, obok szkół publicznych, pojawiają się szkoły spo-łeczne i prywatne różnego szczebla. Marketing można wykorzystać do rek-rutacji studentów, badania ich potrzeb, kształtowania oferty im odpowiada-jącej, wyboru nowych kanałów komunikacji.

 2. W Polsce powstaje instytucja lekarza rodzinnego. Marketing oferuje metodypozwalające na segmentację rynku pacjentów, tworzenie programów zdrowot-nych dopasowanych do ich profilu zdrowia, promocję nowych rodzajów świad-czeń, zwiększenie skuteczności przekazów informacyjnych i edukacyjnych.

 3. Teatry, opery i inne placówki kulturalne cechuje sezonowość oferty. Działania marketingowe mogą służyć do rozwoju nowych form działalności, ichuatrakcyjnienia poza sezonem, dotarcia do specyficznych grup odbiorców,na przykład ludzie niepełnosprawni.

Podobne prace

Do góry