Ocena brak

Mapa procesów

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /12.10.2011

Charakterystyka

Definicja procesu powinna obejmować:

 • początek i koniec procesu,
 • strukturę procesu,
 • wejścia i wyjścia,
 • dostawców i klientów,
 • właściciela procesu,
 • kryteria oceny,
 • wpływ na wynik całości organizacji,
 • mierniki,
 • narzędzia pomiaru i oceny,
 • kryteria i metody sterowania, w tym sprzężenia zwrotne,
 • zasoby i odstępstwa,
 • dokumentacje procesu i jego przebiegu(1).

Pożądany wynik osiąga się z większą efektywnością, gdy działania i związane z nimi zasobami są zarządzane jako proces.(2)

Na tym polega istota podejścia procesowego - jednej z ośmiu zasad zarządzania jakością. System zarządzania jakością można podzielić na szereg procesów, wzajemnie ze sobą powiązanych. Podejście procesowe ma na celu tworzenie procesów występujących w organizacji i takie ich kształtowanie, aby ich efektywność i skuteczność były jak najwyższe (3).


Aby zidentyfikować proces należy określić : cel, wejście, wyjście, wskaźnik (miernik) oraz właściciela.

Proces składa się z powiązań między klientami wewnętrznymi, jednak wejścia i wyjścia procesów mogą być związane z klientami zewnętrznymi.


Wejścia i wyjścia mogą być materialne i niematerialne. Do najczęściej spotykanych powiązań między procesami (wejść i wyjść) można zaliczyć: surowce, półprodukty, wyroby końcowe, energię, informację oraz środki finansowe.

W rzeczywistości organizacje, tworząc mapę procesów, dzielą procesy w różny sposób, różnie też je nazywają.


Rodzaje procesów

Najczęściej procesy występujące w organizacji dzieli się na:

 • procesy zarządcze,
 • procesy główne,
 • procesy pomocnicze.

Do procesów głównych w typowym przedsiębiorstwie produkcyjnym zwykle zaliczyć można:

 • zakupy,
 • projektowanie,
 • produkcja,
 • sprzedaż.

Procesami pomocniczymi mogą być:

 • utrzymanie ruchu,
 • transport wewnętrzny,
 • nadzór nad sprzętem kontrolno-pomiarowym.

Procesy zarządcze to m. in.:

Tworzenie mapy procesów

Mapa procesów w ujęciu ogólnym wyodrębnia procesy i ważniejsze podprocesy. Podproces, to wydzielona część procesu, która ze względu na swój charakter oraz odrębność od innych części, może być traktowana jako odrębny, mniejszy proces (np. w procesie rekrutacji dużej firmy można wydzielić podproces adaptacji pracowników). Nie ma jednego standardu tworzenia mapy. Najczęściej pokazuje ona przepływy informacyjne lub materialne pomiędzy procesami.


Uwaga: Niektórzy autorzy błędnie piszą o mapie procesu (jednego). Taki rysunek składa się nie z procesów, a z zadań. Jest wobec tego blokowy|wykresem blokowym, a nie mapą procesów.

Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry