Ocena brak

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce

Autor /bibadvilk Dodano /09.06.2007

W ciągu XX wieku postrzeganie wpływu małych i średnich przedsiębiorstw na gospodarkę bardzo się zmieniało. Do lat 70-tych ekonomiści uważali, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw nie odgrywa znaczącej roli. Badacze wnioskowali dodatkowo, że jego znaczenie będzie się z czasem znacznie marginalizowało. Ówcześni ekonomiści wychodzili z założenia, że kapitał i praca najlepiej są wykorzystywane w produkcji na bardzo dużą skalę, a zwłaszcza w sektorze wytwórczym. Konsekwencją takiego poglądu stało się tworzenie i działanie coraz to większych przedsiębiorstw .
Dopiero w drugiej połowie lat 70-tych ubiegłego wieku w rozwiniętych krajach kapitalistycznych zaczął się proces dynamicznego rozwoju sektora MSP. W wyniku kryzysu nastąpiły wzrost cen energii i spadek globalnego popytu, ograniczenie przez rządy pomocy publicznej dla dużych przedsiębiorstw, procesy liberalizacji i globalizacji, zmiany strukturalne, techniczne i technologiczne, które umożliwiały prowadzenie efektywnej działalności gospodarczej na małą skalę. W efekcie duże firmy bankrutowały, wzmógł się proces przejęć i fuzji. Osoby zwalniane z pracy zaczęły wykazywać się przedsiębiorczością
i zakładać własne firmy. W latach kryzysu zaczęli pojawiać się mali wytwórcy, którzy dość szybko zwiększali zatrudnienie, istniejące zaś duże firmy były zmuszone do redukcji zatrudnienia. Wówczas zaczęto badać i dostrzegać pozytywny wpływ powstawania nowych przedsiębiorstw, ich rozwoju oraz obecności i konkurowania na rynku. Dzisiaj panuje przekonanie, że małe i średnie przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorczość odgrywają istotną rolę w gospodarce, zwłaszcza we wzroście gospodarczym .
I. Istota małych i średnich przedsiębiorstw
1. Kryteria podziału i definicje przedsiębiorstwa mikro, małego i średniego
Od 1 stycznia 2005 roku w krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązują nowe definicje mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, określone w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 70/2001 z 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 TWE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw, zmienionym przez rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 364/2004 z lutego 2004 roku. W polskich przepisach definicja ta znajduje zastosowanie w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z lipca 2004 roku. Ustawa ta wprowadziła nieznaną dotąd w Polsce kategorię mikroprzedsiębiorcy oraz zmieniła obowiązujące definicje małego i średniego przedsiębiorstwa .
Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. reguluje podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zadania organów w tym zakresie. Według art. 104. ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.

Podobne prace

Do góry