Ocena brak

Mała ściaga na sprawdzian z ekonomi z twierdzeń

Autor /Reiffibre Dodano /10.01.2005

depozty-lokata pieniężna
e-bank-bank wirtualny istniejący tylko w Internecie
kapitał-środki rzeczowe (k.rzeczowy)lub pieniądze
(k.finansowy),przeznaczone na przyszłe potrzeby,
kapitał powinien być inwestowany aby przynosił
dochody jego właścicielowi
koszty krańcowe,koszt marginalny-przyrost kosztu
całkowitego wywołany zmianą produkcji o jednostkę
produktu.
koszt przeciętny całkowity-koszt całkowity wyprodukowania
jednostki produktu.
Koszty alternatywne-koszty wynikające z wykorzystania
czynników wytwórczych do produkcji okresloego wyrobu
lub lokaty
koszty całkowite-suma kosztów stałych i kosz zmiennych
koszty produkcji-wyrażone w pieniądzu koszty wykorzystania
jednostki twórczych w produkcji.
koszty przeciętne stałe-koszty stałe poniesione na wyproduk-
owanie jednostki produktu.
koszty przeciętne zmienne-koszty zmienne poniesione na
wyprodukowanie jednostki produktu.
koszty stałe-koszty których wielkość nie zależy od wielkości
produkcji, przesiębiorstow ponosi je nawet wtedy kiedy
nieczego nie produkuje
koszty wytwarzane-koszty (suma pieniędzy) jakie przed.
ponosi za użytkowanie czynników wytwórczych
koszty zmienne-koszty które zmieniają się wraz z
wielkościa produkcji.
lokata,inwestycja kapitałowa-pieniądze zainwestowane w
celu ich pomnożenia
lokata pieniężna,depozyt-pieniądze złożone w banku
na przechowanie.
lokata rzeczowa-rzecz wartościowa,która może być
przechowywania a jej wartośc z czasem zwykle rośnie
obligacja-papier wartościowy potwierdzający wdzielenie
pożyczki,określający szczegółowo termin i tryb zwrotu tej
pożyczki oraz wysokości dochodu w postaci odsetek
produkt-dobro lub usługa
produkt całkowity-ilość i usług wytworzona w pewnym okresie
przez okresloną ilość czynnika zmiennego i danych czynników
stałych
produkt krańcowy-przyrost produktu całkowitego
spowodowany zwiększeniem czynnika zmiennego o jednostkę
produkt przeciętny-produkt całkowity przypadający na
jednostkę zmiennego czynnika wytwórczego.
utarg całkowity-łaczy przychód przed. uzyskany ze sprzedaży
produktów produktów danym okresie.
utarg krańcowy-przyrost utargu osiągnięty ze wzrostu
sprzedaży kolejnej jednostki produktu w danym okresie
utarg przeciętny-utarg przypadający na jednostkę produktu
zysk-różnica miedzy przychodami z działalności gosp. a
kosztami działalności gosp.
zysk całkowity-różnica między utargiem całkowitym a
kosztem całkowitym
zysk krańcowy-przyrost zysku całkowitego uzyskany ze
wzrostu sprzedaży jednostki produktu w danym okresie
zysk max-najwieksza różnica miedzy utargiem całkowitym
a kosztem całkowitym
zysk przeciętny-zysk jaki przed. uzyskuje w przeliczeniu
na jednostkę produktu

Do góry