Ocena brak

Makroekonomia

Autor /Reiffibre Dodano /29.11.2007

Produkt narodowy brutto (PNB) - jest to wartość wszystkich dóbr i usług końcowych wyprodukowanych w gospodarce dzięki zatrudnieniu krajowych czynników wytwórczych oraz dochodów z tych czynników zatrudnionych za granicą w danym okresie, np. w roku.
Nominalny produkt narodowy bruttno (n-PNB) - jest to wartość wszystkich dóbr i usług końcowych wyprodukowanych w gospodarce dzięki zatrudnieniu krajowych czynników wutwórczych oraz dochodów z tych czynników zatrudnionych za granicą w danym okresie, obliczona z wykorzystaniem cen bieżących.
Realny produkt narodowy brutto (r-PNB) - jest to wartość wszystkich dóbr i usług końcowych wyprodkuwanych w gospodarce dzięki zatrudnieniu krajowych czynników wytwórczych oraz dochodów z tych czynników zatrudnionych za granicą w danym okresie, obliczona z wykorzystaniem cen roku bazowego.
Deflator PNB - jest miernikiem zmian poziomu cen.
Stopa inflacji - jest to porcentowa zmiana poziomu cen.
Produkt krajowy brutto (PKB) przedstawia całkowitą wartosćbieżącej produkcji dóbr końcowych i usług wytworzonych na terytorium kraju w danym okresie.
Produkt narodowy brutto (PNB) przedstawia dochody całkowite otrzymywane przez ludzi żyjących w danym kraju i w danym okresie.
PKB - mierzy dochody uzyskane w granicach kraju niezależnie od tego, kto te dochody uzyskał: obywatel tego kraju, czy cudzoziemieć.
PNB - mierzy dochody uzyskane przez mieszkańców kraju niezależnie od tego gdzie ten dochód został uzyskany: w kraju, czy za granicą.
Nieefektywność produkcji - oznacza, że na skutek niewykozystania pewnych czynników produkcyjnych lub też niewłaściwego ich wykorzystania wilekość produkcji jest mniejsza od tej, jaką można by osiągnąć.
Efektywność produkcji - oznacza, że w gospodarce została osiągnięta maksymalna wielkość produkcji przy dostępnych zasobach czynników i technologiach.
Produkty końcowe - są to dobra i usługi, kóre nie są wykorzyastane jako czynniki produkcyjne do produkcji innch dóbr i usług, ale są kupowane przez ostatecznych nabywców.
Indeks cen - dla danego roku jest średnią ważną cen z tego roku względem cen z roku bazowego przy uwzględnieniu wag, które charakteryzują się stałością.
Inflacja - jest to utrzymujący się wzrost cen w gospodarce. Pokazuje ją wzrost deflatora PNB, będącego miernikiem poziomu cen w tej gospodarce.
Pełne zatrudnienie - jest to taka sytuacja w gospodarce, w której liczba miejsc pracy równa się liczbie osób poszukujących pracy.
Produkt narodowy - jest to całkowita wartość wszystkich dóbr i usług wyprodukowanych w gospodarce.
Dochód narodowy - są to wszystkie dochody otrzymywane przez gospodarstwa domowe, na które to dochody składają się płace, renty, odsetki i zyski.
Oszczędności - jest to część dochodu gospodarst domowych, która nie jest przeznaczona na zakupy konsumpcyjne ani na podatki.
Zagregowany popyt (AD) jest to zależność między całkowitą ilością dóbr i usług, czyli wielkością realnego produktu narodowego brutto, jaką gospodarstwa domowe, firmy i rząd chcą naby, a poziomem cen mierzonych deflatorem produktu narodowego brutto w określonym czasie.
Zagregowana podaż (AS) pokazuje zależność całkowitą między ilością produktów, czyli wielkością realnego produktu narodowego brutto, jaką wszyscy producenci w gospodarce chcą zaoferować na sprzedaż, a poxiomem cen mierzonym deflatorem produktu narodowego brutto w danym okresie.

Podobne prace

Do góry