Ocena brak

MAJEUTYKA

Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012

 

MAJEUTYKA (gr. <he maieutike [sc. techne]> = sztuka akuszeryjna, położnictwo) ang. maieutics; fr. maieutique; nm. Maieutik, Maeutik

Ostatnia, pozytywna część stosowanej przez Sokratesa, trójstopniowej u niego, dialektycznej metody dyskutowania (—> me­toda sokratejska /3/).

Sokrates wierzył w możliwość znalezie­nia prawdy obowiązującej powszechnie, i był w tym przeświadczeniu przeciwny so­fistom. Według niego każdy człowiek nosi w sobie zadatek prawdy, tyle tylko, że jej sobie nie uświadamia. Sokrates uważał, że jego zadaniem jako filozofa jest pomóc człowiekowi tę prawdę „urodzić". Poszukiwanie prawdy rozpoczynał wspólnie ze swym rozmówcą, wychodząc od faktów powszechnie znanych i uznanych, które wykorzystywał jako przesłanki rozumo­wania. Następnie przez analogię przecho­dził od faktów na grunt moralny; aby ustalić treść jakiegoś pojęcia etycznego, rozpatry­wał poszczególne przypadki danego czynu i szukał dla nich cech wspólnych — stoso­wał więc metodę indukcji.

Podobne prace

Do góry