Ocena brak

Majątek przedsiębiorstwa

Autor /samanthabrown Dodano /08.04.2011

 

Majątek przedsiębiorstwa jest to ogół dóbr rzeczowych, finansowych, wartości niematerialnych i prawnych, którymi dysponuje przedsiębiorstwo w czasie swojej działalności.

 

Majątek przedsiębiorstwa dzielimy na

 

Do majątku trwałego zaliczamy te składniki, które będą wykorzystywane przez okres dłuższy niż rok, są kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

 

 

Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o rachunkowości aktywa trwałe to:

 • wartości niematerialne i prawne

 • rzeczowe aktywa trwałe

 • należności długoterminowe

 • Inwestycje długoterminowe

 • długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

 

Wartości niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkę prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:

 

 • autorski prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje

 • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i zdobniczych

 • know-how

 • nabyta dodatnia wartość firmy oraz koszty zakończenia prac rozwojowych

 

Rzeczowe aktywa trwałe, to takie aktywa, których przewidywany okres ekonomicznej użyteczności jest dłuższy niż rok, a w szczególności:

 

 • środki trwałe, do których zaliczamy:

 •  
  • maszyny i urządzenia

  • nieruchomości

  • środków transportu

  • grunty

  • ulepszenia w środkach trwałych i inne

 • środki trwałe w budowie

 • zaliczki na środki trwałe w budowie

 

Należności długoterminowe to takie, których zapłata nastąpi nie wcześniej niż po upływie roku bilansowego. Zaliczamy do nich należności od jednostek powiązanych i pozostałych.

 

Inwestycje długoterminowe to aktywa nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikający, z przyrostu wartości tych aktywów i uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowych, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia tych korzyści

Długoterminowe inwestycje to takie, które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie dłuższym niż 12 m-cy. Zaliczamy do nich:

 

 • nieruchomości

 • wartości niematerialne i prawne

 • długoterminowe aktywa finansowe /podział na jednostki powiązane i pozostałe/

  • udziały lub akcje,

  • inne papiery wartościowe

  • udzielone pożyczki

  • inne długoterminowe aktywa finansowe

 • inne długo terminowe inwestycje

 

Za podstawowy składnik majątku trwałego przedsiębiorstwa produkcyjnego uznać należy środki trwałe. Stanowią one podstawę materialną działalności wytwórczej i decydują o możliwościach produkcyjnych przedsiębiorstwa. Stan i rozwój środków trwałych, ich wartość techniczno – użytkową, stopień uruchomienia i poziom wykorzystania decydują o ostatecznych rezultatach działalności przedsiębiorstwa, warunkując bezpośrednio poziom nowoczesności i jakość produkcji, wydajności i warunki pracy oraz poziom kosztów działalności.

 

Środki trwałe możemy sklasyfikować według różnych kryteriów zaliczamy do nich:

 

 • produkcyjne

 • nieprodukcyjne

 • sposób wykorzystania

 • czynne

 • czasowo czynne

 • nieczynne

 • działające na przedmiot pracy

 • stwarzające ogólne warunki przebiegu procesu /budynki, wyposażenie/

 • umożliwiające przemieszczanie przedmiotu pracy /środki transportu/

 • sposób amortyzacji

 • amortyzowane jednorazowo w 100%

 • amortyzowane etapowo w okresie kilku lat

 • wiek /grupy środków o określonej liczbie lat

 • stopień zużycia technicznego

 • sprawne

 • częściowo sprawne

 • niesprawne

 • stopień zużycia ekonomicznego

 • nowoczesne

 • przestarzałe

Podobne prace

Do góry