Ocena brak

MAGIC - kryptonim

Autor /koralgol Dodano /25.02.2011

Wspólna operacja dowództw wojsk lądowych i marynarki wojennej Sta­nów Zjednoczonych podjęta w 1939 r. w celu złamania szyfrów japońskich. Później kryptonim ten wykorzystywano dla oznaczenia ak­cji odczytywania depesz wysyła­nych drogą radiową przez rząd i do­wództwa wojsk Japonii. W tym ce­lu połączono wysiłki oddziału kryptologicznego marynarki - Com­munications Security Unit, i wojsk lądowych - Signals Intelligence Section (SIS). W sierpniu 1940 r. ze­spół SIS kierowany przez Williama *Friedmana po dwudziestomie-sięcznej pracy złamał tzw. szyfr pur­purowy, co dało Amerykanom wgląd w najtajniejszą koresponden­cję dyplomatyczną (po wybuchu wojny na Dalekim Wschodzie w grudniu 1941 r. udało się złamać szyfr operacyjny japońskiego do­wództwa).

Pierwszą japońską depe­szę odczytano już 25 września 1940 r. Kryptolodzy z zespołu Friedmana skonstruowali cztery ko­pie japońskiej purpurowej maszyny szyfrującej, które przekazano do od­działów na Filipinach (1 egz.), Wa­szyngtonu (2 egz.) i do Wielkiej Brytanii do ośrodka w *Bletchley Park (1 egz). Od końca 1941 r. pra­cownicy wydziału kryptologicznego OP-20-GY rozszyfrowywali średnio dziennie 50-75 japońskich depesz (odczytanie jednej zajmowało od 1 do 4 godzin), z których ok. 25, uzna­nych za szczególnie ważne, dostar­czali prezydentowi, ministrowi woj­ny i najwyższym dowódcom amery­kańskich sił zbrojnych. Operacja „Magie" umożliwiła poznanie naj­ważniejszych zamierzeń rządu i do­wództwa japońskiego: m.in. atak na *Pearl Harbor, na *Midway, planu podróży inspekcyjnej adm. Isoroku *Yamamoto. Depesze japońskich placówek dyplomatycznych Japonii w Europie, odczytywane przez kryptologów brytyjskich, pozwoliły ujawnić wiele tajnych zamierzeń Adolfa Hitlera, o których japońscy ambasadorowie informowali rząd w Tokio.

Na początku czerwca 1941 r. odczytano depeszę barona Oshimy, który z Berlina informował o planach niemieckiej agresji na Związek Radziecki. W 1942 r., w czasie przełomowych walk o *Stalingrad, rząd brytyjski dowie­dział się, że Japonia odrzuciła apel Niemiec o zaatakowanie Związku Radzieckiego. W 1944 r., analizując japońskie raporty z Berlina na temat wyników nalotów, Brytyjczycy mo­gli lepiej oszacować skuteczność ofensywy powietrznej.

Podobne prace

Do góry