Ocena brak

Magazyny handlowe

Autor /Julek Dodano /24.06.2011

Magazyny handlowe – są placówkami jednostek handlu detalicznego i hurtowego lub innych współpracujących z jednostkami handlu, posiadającymi odpowiednie miejsca, pomieszczeniai urządzenia umożliwiające:

1) gromadzenie zapasów, towarów niezbędnych do sprawnego funkcjonowaia obrotu towarowego

2) przechowywanie i konserwowanie zgromadzonych zapasów

3) dokonywanie przerobu handlowego towarów

4) kontrolowanie jakości towarów

5) wydawanie towarów Podstawowym kryterium klasyfikacji magazynów jest ich budowa. W zależności od sposobu budowy można wyróżnić:

a) magazyny otwarte – place składowe, przeznaczone do magazynowania materiałów nie wymagających zabezpieczenia przed wpływami atmosferycznymi

b) magazyny półotwarte – szopy bez ścian lub mające 1,2,3 ściany, przeznaczone do magazynowania towarów wymagajacych zabezpieczenia przed opadami i slonecznym naświetleniem

c) magazyny zamknięte – budynki drewniane, murowane, betonowe, przechowywac można materiały w odpowiednich warunkach fizycznych i chemicznych

d) magazyny specjalne – są przystosowane do przechowywania jednego rodzaju towarów lub zbudowane wg specjalnej konstrukcji i wyposażone w specjalne urządzenia, przeznaczone do ściśle określonych materiałówMagazyny mogą być w różnym stopniu wyposażone w urządzenia i narzędzia, dlatego dzieli się je:

a) magazyny zmechanizowane – posiadające urządzenia transportu wewnętrznego poziomego ( wózki) i pionowego (windy, dźwigi), urządzenia do mechanicznego pakowania towarów

b) magazyny niezmechanizowane – nie posiadające wymienionych urządzeńMagazyny mogą być przeznaczone do dpełnianai różnych funkcji czyli – inaczej mówiąc – do wykonywania w nich różnorodnych czynności, w zależności od których można wyróżnić:

a) magazyny rozdzielcze – przeznaczone do gromadzenia towarów pochodzących zróżnych źródeł, dzielenia tych towarów na różne partie odpowiednio skompletowane oraz przechowywanai towarów do momentu wydanai ich odbiorcom

b) magazyny transportowo-przeładunkowe – przeznaczone do przechowywania towarów wyładowanych z jednego środka transportu do momentu załadowania ich na inny środek transportu

c) magazyny skupu – przeznaczone do przechowywania produktów zgromadzonych przez jednostki zajmujące się skupem produktów rolnych, a także do przerobu tych produktów, ich sortowania oraz przygotowania do wysyłki

d) magazyny zasobowe – przeznaczone do przechowywania przez dłuższy okres zapasów, towarów tworzonych np. w celach specjalnych ( na wypadek klęsk żywiolowych czy wojen)Magazyny mogą służyć do obsługi określonego szczebla obrotu w związku ztym można je podzielić na:

a) magazyny zbytu – przeznaczone do przejmowania towarów z zakładów przemysłowych, ich sortowania, dzielenia i przekazywanai do jednostek handlu hurtowego lub detalicznego. Magazyny te mogą mieć charakter składów przyfabrycznych, połączonych organizacyjnie z określonym zakładem przemysłowym lub mogą stanowić jednostke organizacyjną aparatu handlowego

b) magazyny hurtowe – przeznaczone do gromadzenia przerobu handlowego i przechowywania zapasów towarów oraz zaopatrywania w nie handlu detalicznego

c) magazyny detaliczne – przeznaczone do przyjmowania towarów oraz przygotowanai ich do rozwiezienia do placówek handlu detalicznegoW zależności od asortymentu przechowywanych tawarów magazyny handlowe mogą być podzielone na:

a) magazyny uniwersalne (wielobranżowe) – przeznaczone i przystosowane do przechowywanai podstawowych grup towarów żywnościowych i nieżywnościowych

b) magazyny ogólnospożywcze – przeznaczone i przystosowane do przechowywania szerokiego asortymentu towarów należących do podstawowych grup artykułów żywnościowych

c) magazyny ogólnoprzemysłowe – przeznaczone i przystosowane do przechowywania szerokiego asortymentu towarów należących do podstwowych grup artykułów nieżywnościowych

d) magazyny wyspecjalizowane – przeznaczone i przystosowane do przechowywanai określonej grupy asortymentowej towarów

e) magazyny o wąskiej specjalizacji – przeznaczone i przystosowane do przechowywania jednego rodzaju towaru o prostym asortymenciePoza wymienionymi kryteriami, magazyny mogą również być dzielone w zależności od formy ich użytkownika. Z tego punktu widzenia można wyróżnić:

a) magazyny powszechne – należące z reguły do jednostek transportowych lub spedycyjnych, które odpłatnie przyjmują towary na przechowanie

b) magazyny własne – użytkowane przede wszystkim do własnych celów przez określoną jednostkę handlu hurtowegoPodane kryteria klasyfikacyjne magazynów można podzielic na dwa etapy:

1) kryteria techniczne

2) kryteria ekonomiczno-organizacyjneNa magazyn powinny składać siępomieszczenia składowe oraz pomocnicze, plac manewrowy a ponadto bocznica kolejowa. Rozmieszczenie tych elementów magazynu na działce budowlanej przeznaczonej do jego usytułowania, jak również sposób budowy pomieszczeń składowych i pomocniczych zależy od rodzaju i przeznaczenia magazynu.Podstwowym elementem magazynu, decydującym o właściwym przechowywaniu towarów, a także o przepustowości magazynu i wydajnej pracy jego personelu, są pomieszczenia składowe. Mogą one mieć postać hal. W przypadku towarów wymagających różnych warunków przechowywania pomiesxczenia składowe mogą mieć postać odizolowanych od siebie komór.

Powierzchnia pomieszczeń składowych nazywana jest powierzchnią składową magazynu. Nie może ona być wykorzystana wyłącznie do składowania towarów, ponieważ niezbędne jest pozostawienie pewnej przestrzeni na przejścia umożliwiające dostęp do towarów oraz ich przenoszenie, przewożenie, jak również przestrzeni zapewniającej cyrkulację powietrza, niezbędnej do zabezpieczenia towarów przed zwilgoceniem, stęchnięciem. Ponadto z powierzchni składowej musi zostac wydzielona przestzreń przeznaczona do kompletowania przed wydaniem ich z magazynu, na dostęp do urządzeń przeciwpożarowych. Powiercznia przeznaczona do składowania towarów faktycznie nosi nazwę powierczchni składowej netto.Użytkowa powierzchnia magazynów , nie wykorzystana na pomieszczenia składowe, może być przeznaczona na:

1) pomieszczenia pomocnicze – sluża do wykonywania w nich odbioru jakościowego przyjmowanych towarów, ich sortowania, kompletowania partii towarów do wydania ich odbiorcom, magazynowania opakowań, wykonywania czynności administracyjnych związanych z funkcjonowaniem magazynu, wykonywanie prac laboratoryjnych, paczkowania towarów, eksportowania towarów znajdujących się w magazynie

2) pomieszczenia komunikacyjne – są to klatki schodowe, dźwigi, ześlizgi, trakty komunikacyjne łączące pomieszczenia składowe z rampami

3) pomieszczenia gospodarcze i socjalne – kotłownie, skład opału, warsztaty, umywalnie, WC, szatnie, jadalnie, świetliceDo zakresu prac występujących w magazynach handlowych wchodzą czynności związane z odbiorem i przyjmowaniem towarów, rozmieszczenie i ułożenie towarów, przechowywaniem i wydawaniem towarów.

Dla zabezpieczenia prawidłowego przebiegu prac wykonywanych w magazynie niezbedne jest określenie zadań, jakie mają wykonać poszczególni pracownicy, ich uprawnień i odpowiedzialności. kiErowanie pracą magazynu zależy od: ich liczby w danej jednostce handlu.

Gdy jednostka posiada kilka magazynów, ich pracą może kierować główny magazynier, któremu podlegają magazynierzy.

Właściwe gospodarowanie zapasami towarów w handlu, a zwłaszcza wlaściwe zorganizowanie i sprzwne funkcjonowanie tzw. gospodarki magazynowej ma istotny wpływ na koszty magazynowania towarów. Koszty te bowiem zależą od prawidłowej organizacji i właściwego funkcjonowania magazynów.

Jako zagadnienie szczególnie ważne w dziedzinie gospodarowania zapasami towarów w handlu można wymienić działania zmierzające do ograniczenia powstania zbędnych i nadmiernych zapasów towarów. Może temu służyć:

1) polityka jednostek handlu hurtowego i detalicznego znajdująca wyraz w aktywizacji sprzedaży jako elementu marketingowego działania jednostek handlu na rynku

2) prawidłowa organizacja i właściwe funkconowanie magazynów oraz kontrola wewnętrzna gospodarki magazynowej, oparta na dokumentacji i ewidencji towarów, której przedmiotem są ich przychody, rozchody i zapasy.Gospodarowanie zapasami towarów w handlu stanowi ważny element działalności jednostek handlu hurtowego i detalicznego i może przyczynic się do jej usprawnienia i zwiększenia efektów finansowych, a zwłaszcza przez:

1) właściwe kształtowanie wielkości, poziomu i struktury zapasów towarów

2) zabezpieczenie walorów jakościowych towarów

3) zmniejszenie ubytków i niedoborów

4) optymalne kształtowanie kosztów magazynowania

Podobne prace

Do góry