Ocena brak

Magazynowanie artykułów nieżywnościowych

Autor /Elig Dodano /28.05.2013

Artykuły przemysłowe odznaczają się różną wrażliwością na działanie czynników klimatycznych w czasie ich magazynowania. Poszczególne grupy wyrobów wymagają w związku z tym określonych warunków kryptoklimatu podczas przechowywania, jak również odpowiednich technologii składowania.

Metale i wyroby metalowe pod wpływem tlenu zawartego w powietrzu, pary wodnej oraz zanieczyszczeń powietrza niszczeją, powierzchnia ich pokrywa się produktami korozji oraz nalotami nazywanymi potocznie rdzą. Niektóre materiały budowlane (np. cement, wapno) przy przekroczeniu granicy wilgotności krytycznej zbrylają się, w rezultacie czego ulegają zniszczeniu. Środki ochrony roślin, nawozy sztuczne oraz niektóre inne artykuły chemiczne, przechowywane w warunkach niezgodnych z wymogami, rozkładają się wydzielając produkty, które mogą stanowić nie tylko zagrożenie dla zdrowia, ale i życia ludzkiego. Artykuły papiernicze, włókiennicze oraz skórzano-futrzarskie najczęściej niszczeją na skutek butwienia i pleśnienia oraz uszkodzenia przez gryzonie.

Przedstawiono tu jedynie kilka typowych przykładów niszczenia wyrobów, spowodowanego niezachowaniem wymaganych warunków podczas ich przechowywania. 

Charakterystyczne właściwości wyrobów lub ich grup decydują o tym, czy mają być one przechowywane w opakowaniach, czy bez opakowań. Wynika to z różnej odporności na działanie czynników zewnętrznych. Niektóre wyroby nie wymagają zachowania ściśle określonych warunków temperatury i wilgotności powietrza przy przechowywaniu. Można je składować na odkrytych składowiskach lub pod wiatą. Dotyczy to np. odlewów żeliwnych, szyn, wyrobów kamionkowych. Należy jedynie zwrócić uwagę na odpowiednie utwardzenie podłoża, zabezpieczające je podczas opadów atmosferycznych. W ten sposób obniża się znacznie koszty magazynowania, jak również umożliwia wykorzystanie zamkniętych pomieszczeń magazynowych do składowania innych wyrobów, znacznie bardziej podatnych na wpływy czynników atmosferycznych.

Zachowanie nawet najbardziej korzystnych warunków kiyptoklimatycznych nie zabezpiecza całkowicie przechowywanych wyrobów przed zmianami jakościowymi. Niezbędna jest zatem bieżąca ich konserwacja oraz kontrola jakości w czasie całego okresu przechowywania. Proste zabiegi konserwacyjne mogą być wykonywane bezpośrednio w magazynie przez zatrudnionych tam pracowników.

Duże zróżnicowanie rodzajowe towarów nie pozwala na dalej idące uogólnienie wpływu różnych rodzajów narażeń na ich jakość. Zagadnienia te są przedmiotem towaroznawstwa branżowego artykułów żywnościowych i nie-żywnościowych.

Do góry