Ocena brak

MĄDROŚĆ

Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012

 

MĄDROŚĆ gr. sophia; łc. sapientia; ang. wisdom; fr. sagesse; nm. Weisheit

1. Całościowe ujęcie rzeczjmfistości po­przez jej zasady (—>filozofia /!/, —> wiedza /!/) oraz znajomość słusznych norm postępowania — umiejętność rozróżnia­nia dobra i zła, piękna i brzydoty, wyraża­jące się w myśli i czynie.

U Tomasza z Akwinu: łączenie w jeden obraz świata wyników badań filozofii i teologii, przy uznawaniu odrębności przedmiotu badań w obu tych dyscypli­nach, a także odrębności stosowanych w nich uzasadnień. Współczesnym od­powiednikiem tak rozumianej mądrości byłby —^ światopogląd.

  1. et. Cnota moralna uzdalniająca czło­wieka do poznania prawdy w świetle pier­wszych zasad i wypływających z nich wniosków, przede wszystkim zaś do po­znania prawdy ostatecznej i źródła wszel­kiej prawdy, czyli Boga. Ponadto używa się tego terminu na oznaczenie jednej z —> cnót (2a) dianoetycznych w grupie teoretycznych cnót intelektu, przeciwsta­wionych cnotom praktycznym, różnym od cnót moralnych.

  2. metaf. Jedna z czystych -> doskona­łości (1), dodająca do podstawowej dosko­nałości, jaką jest istnienie, własną treść istotową, którą jest pogłębiona wiedza, również istniejącą, a najpełniej realizującą się w Bogu.

Do góry