Ocena brak

Macierz ADL

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /19.11.2011

Charakterystyka

Macierz ADL jest techniką analizy portfelowej. Powstała w latach siedemdziesiątych w firmie doradczej Artura D. Little, Inc.


Istota tej macierzy oparta jest na założeniu, że zdolność produktu do przynoszenia zysku dla organizacji wynika z jednej strony z pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, z drugiej zaś ze stopnia dojrzałości sektora (zob. cykl życia sektora ). Oznacza to, że produkt ma większą zdolność do generowania nadwyżki im ma on silniejszą pozycję konkurencyjną. Warto również wspomnieć, że istotną rolę odgrywa tutaj koncepcja fazy cyklu życia produktu.


Zdaniem twórców, źródłem sukcesu rynkowego firmy są innowacje produktowe. Pozwalają one na rozwój wszystkich komórek przedsiębiorstwa, jego wychodzenie ponad konkurentów oraz stanowią przesłankę do prowadzenia na rynku. Są to najczęściej produkty z sektorów dojrzałych i schyłkowych pod warunkiem zajmowania w nich silnej pozycji konkurencyjnej.


Struktura macierzy ADL

Konstrukcja macierzy ADL oparta jest na podstawie dwóch zmiennych:

 • stopnia dojrzałości przemysłu (rynku),
 • stopnia konkurencyjności produktu lub pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
</div>

Rys. 1 Macierz ADL

dojrzałość sektora\konkurencja rozruch wzrost dojrzałość schyłek dominująca

|

|

|

|

silna

|

|

|

|

korzystna

|

|

|

|

niekorzystna

|

|

|

|

marginalna

|

|

|

|


Źródło: "Analiza strategiczna przedsiębiorstwa" M. Romanowska, G. Gierszewska


Fazy dojrzałości sektora

Wymiar dojrzałości sektora składa się z czterech faz:

 • rozruchu,
 • wzrostu,
 • dojrzałości,
 • schyłku.

Rodzaje pozycji konkurencyjnych

Wymiar pozycja konkurencyjna składa się z pięciu pozycji:

 • dominującej- zapewnia możliwość kontroli zachowania się konkurentów,
 • silnej- umożliwia prowadzenie polityki w zakresie dokonanego wyboru bez narażania swojej pozycji w dłuższym okresie,
 • korzystnej- daje duże szanse realizacji danej strategii i utrzymania swojej pozycji w dłuższym okresie,
 • niekorzystnej- uzasadnia kontynuowanie działalności, gdyż wyniki są wystarczająco dobre, umożliwia korzystanie z ogólnej tolerancji najsilniejszych konkurentów,
 • marginalnej- daje szanse poprawy sytuacji mimo niezadowalających efektów, jednak poprawa musi być znacząca.

Macierz ADL zawiera od 20 do 30 pól, w zależności od ilości faz. W polach tych znajdują się koła, które odzwierciedlają produkty lub jednorodne grupy asortymentowe. Dzięki temu można dokonać właściwej alokacji zasobów oraz sterować strategiami produktowymi organizacji. Owocuje to również podczas kształtowania portfela produkcji, by produkty oferowane przez przedsiębiorstwo przynosiły mu korzyści, były dojrzałe, dobrze sprzedawały się na rynku oraz przynosiły zyski.


Z macierzą ADL łączą się pojęcia strategii naturalnych oraz trajektorii strategicznych.


Na rysunku 1, skośne linie dzielą obszar macierzy na sektory mocnych stron (powyżej górnej linii), które oznaczają, że naturalną strategią jest rozwój, sektory wątpliwe (między górną a dolną linią), które zalecają selektywne inwestowanie oraz sektory słabych stron (poniżej dolnej linii)- przeznaczone do likwidacji.


Trajektorie strategiczne

Trajektorie strategiczne przedstawiają przebieg rozwoju przedsiębiorstwa w różnych sektorach w zależności od scenariusza sukcesu i porażki. Przedstawia je rysunek 2:


Rys. 2 Trajektorie strategiczne

! rozruch wzrost dojrzałość schyłek dominująca

|

|

|

sukces silna

|

|

|

|

korzystna

|

|

|

|

niekorzystna

|

|

|

|

marginalna

|

|

|

porażka

Źródło: "Analiza strategiczna przedsiębiorstwa" M. Romanowska, G. Gierszewska


Zalety metody macierzy ADL

 • przejrzystość,
 • elastyczność w ocenie atrakcyjności przemysłu,
 • szanse na zbilansowanie portfela produkcji,
 • lepsza identyfikacja konkurencji, dostawców, klientów, potencjalnych substytutów,
 • pozwala wyodrębnić silne strony portfela produkcji.

Wady metody macierzy ADL

Podobne prace

Do góry