Ocena brak

LITERATURA NA ŚWIECIE, miesięcznik poświęcony literaturze obcej

Autor /k_p1410 Dodano /03.03.2012

LITERATURA NA ŚWIECIE, miesięcznik poświęcony literaturze obcej, wyd. w Warszawie od 1971; początkowo red. W. Kubacki, od września 1972 W. Sadkowski. Pismo publikuje przekłady (wyłącznie z języka oryginału) literatury współcz. i dawniejszej: poezji, prozy beletryst., eseju, krytyki lit., dramatu. Omawia ważniejsze zjawiska świat, twórczości lit., informuje o życiu lit. za granicą, o recepcji literatur obcych w Polsce i pol. w in. krajach, ocenia poziom bieżącej twórczości przekł., zamieszcza noty informacyjne o tłumaczonych autorach. Początkowo w doborze materiałów redakcja stosowała tradycyjne kryteria językowe i nar. (nry o charakterze mo-nogr.), z czasem - bardziej uniwersalne zasady estet. i poznawcze: obok prezentacji literatur poszczególnych krajów i kręgów kult. pismo wiele uwagi poświęca portretowaniu indywidualności twórczych oraz omawianiu charakterystycznych tematów pojawiających się współcześnie w piśmiennictwie światowym. W zespole red. i wśród współpracowników tłumacze, krytycy, neofilolodzy, komparatyści.

Antoni Chojnacki

Podobne prace

Do góry