Ocena brak

List żelazny dla oskarżonego oraz list żelazny dla świadka i biegłego

Autor /Longin Dodano /01.12.2011

art. 281 Jeżeli oskarżony przebywający za granicą złoży oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem opowiadania z wolnej stopy właściwy miejscowo sąd wojewódzki może wydać oskarżonemu list żelazny

art. 282§ l list żelazny zapewnia oskarżonemu pozostawanie na wolności aż do prawomocnego ukończenia postępowania, jeżeli oskarżony:

1.Będzie się stawiał w oznaczonym terminie na wezwanie sądu, a w postępowaniu przygotowawczym na wezwanie prokuratora,

2. Nie będzie się wydalał bez pozwolenia sadu z obranego miejsca pobytu w kraju,

3. Nie będzie nakłaniał do fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób starał się utrudniać postępowanie karne. §2 w razie nie usprawiedliwionego nie stawienia się oskarżonego na wezwanie lub naruszenia innych warunków wymienionych w § l, właściwy miejscowo sąd wojewódzki orzeka o odwołaniu listu żelaznego art. 283 § l Wydanie listu żelaznego można uzależniać od złożenia poręczenia majątkowego. § W razie odwołania listu żelaznego z powodu naruszenia warunków wymienionych w art.2821, wartości majątkowe udzielone z tytułu poręczenia ulegają przepadkowi lub ściągnięciu; orzeka o tym sąd wymieniony w art. 282§2

art. 284§ l postanowienia przewidziane w niniejszym rozdziale sąd wydaje jednoosobowo. §2 na postanowienie sądu wydane w trybie art. 282§2 i 283§2 przysługuje zażalenie.

Podobne prace

Do góry