Ocena brak

LIDER KANAŁU DYSTRYBUCJI

Autor /tarta Dodano /28.03.2013

Uczestnik —> kanału dystrybucji zdolny do kontrolowania i wywierania wpły-
wu na zmianę decyzji podejmowanych przez innych jego uczestników. O do-
minującej pozycji 1. decyduje zazwyczaj jego wielkość, przewaga rynkowa,
prestiż w danej branży, posiadany zasób dóbr niematerialnych, dostęp do
informacji i zdolność do przejęcia największego ryzyka w k. Głównym zada-
niem 1. jest eliminowanie zakłóceń strukturalnych, utrzymywanie stabilności
i zapobieganie —> konfliktom w kanale dystrybucji. Stosunki pomiędzy 1. a po-
zostałymi uczestnikami k. mogą opierać się na: 1) autokratycznej domina-
cji 1. i dyktowaniu przez niego warunków transakcji, np. cen, marż, partii dos-
taw, 2) współpracy 1. z pozostałymi uczestnikami k. w opracowywaniu wspól-
nych programów dystrybucji, udzielaniu im pomocy i wsparcia, 3) braku
jakiejkolwiek współpracy.

 

Podobne prace

Do góry