Ocena brak

LIBERTY - statki

Autor /mis Dodano /25.02.2011

Amerykańskie statki handlowe o pojemności ok. 10 500 DWT, bu­dowane masowo, głównie do trans­portu materiałów wojennych. Ode­grały istotną rolę w 11 wojnie świa­towej, umożliwiając masowe przewozy materiałów wojennych ze Stanów Zjednoczonych do Wielkiej Brytanii i ZSRR. Przy ich konstruk­cji

Amerykanie wykorzystali orygi­nalne plany wykonane przez Angli­ków w roku... 1879. Pierwszą jedno­stkę o nazwie Patrick Henry (niemalże wszystkie nazywano imieniem zasłużonych obywateli USA) zwodowano 27 września 1941 r. W latach 1939-45 wśród 5777 statków zwodowanych na za­mówienie Komisji Morskiej (Mari-time Commission) było 2770 jed­nostek typu Liberty. Przy ich budo­wie wprowadzono daleko idące uproszczenia, np. kadłub składany był z 97 prefabrykowanych elemen­tów produkowanych w różnych za­kładach, co pozwalało na skrócenie prac w stoczniowych dokach; rekor­dowy czas budowy wyniósł 40 dni. Wodowanie statku następowało śre­dnio 4 dni i 15,5 godz. po położeniu stępki.

Jednakże pośpiech i masowa skala budowy powodowały liczne i groźne usterki. Średnio w co trzy­dziestym statku pękał kadłub, drob­ne awarie maszyn i urządzeń były zaś codziennością. Budowę podob­nych statków podjęła Wielka Bryta­nia (Empire), Kanada (Park), nato­miast Niemcy próbowali zastoso­wać podobne założenia przy budowie statków Hansa.

Podobne prace

Do góry