Ocena brak

LIBERALIZACJA HANDLU

Autor /Lisa Dodano /03.05.2011

 

Otwarcie gospodarki polskiej na świat w latach 1990-1991 spowodowało nadmierny wzrost importu , co przyczyniło się do regresu gospodarczego. Konieczne stało się zwiększenie stopnia ochrony gospodarki przed skutkami nadmiernego importu, opartego w głównej mierze na nieuczciwej konkurencji. W związku z tym w latach 1992-1995 prowadzona była bardziej rozważna polityka handlu zagranicznego oparta na wykorzystaniu instrumentów polityki celnej i pozacelnej. Zgodnie z zawartymi umowami ze Wspólnotami Europejskimi, krajami CEFTA i EFTA za kilka lat polski rynek artykułów przemysłowych zostanie pozbawiony ceł (z wyjątkiem ceł na samochody) i otworzy się zupełnie przed importem z tych krajów. Nasz przemysł bez żadnego płaszcza ochronnego stanie oko w oko z konkurencja zagraniczną. Do tego czasu Polska powinna szerzej wykorzystać legalne i jawne środki ochrony rynku krajowego przed negatywnymi skutkami importu i nieuczciwą konkurencją, dopuszczone w układach WTO takie jak : ogólna klauzula ochronna, klauzula bilansu płatniczego, klauzula restrukturyzacyjne w Układzie europejskim, klauzula ochronna nowo powstających przemysłów. Liberalizacja wymiany zagranicznej jako wyraz otwarcia gospodarczego nie może być zbyt szybki procesem. Jeśli nie ma prowadzić do załamania gospodarczego , musi być rozpatrywana jako proces długotrwały , w toku którego każdy akt liberalizacji jest powiązany z działaniami władz państwowych zmierzających do tego , by korzyści z tej liberalizacji nie były nie mniejsze niż szkody, jakie może ona przynieść. Konieczne staje się także przesunięcie akcentów w kierunkach pomocy udzielanej przez państwo przedsiębiorcom, z rygorystycznie ograniczonej w układach międzynarodowych adresowej pomocy sektorowej , regionalnej na bardziej tolerowaną pomoc kierowaną do wszystkich podmiotów gospodarczych , które spełniają określone kryteria. Umożliwiając tym samym włączenie się państwa do rozwiązywania istotnych z punktu widzenia wzrostu międzynarodowej konkurencyjności problemów. Liberalizacja wymiany handlowej powinna zapewnić krajowi korzyść z wymiany. Z jednej strony ułatwia dostęp do rynków zewnętrznych , z drugiej zaś otwiera rynek krajowy dla producentów zagranicznych wnoszących ze sobą innowacje.

Podobne prace

Do góry