Ocena brak

ŁASKA

Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012

 

ŁASKA gr. charis; łc. gratia; ang. grace; fr. grace; nm. Gnade Termin pochodzenia Augustyńskiego.

  1. teol. U Augustyna: udzielana człowie­kowi przez Boga pomoc, będąca czynni­kiem Bożej wolności i zarazem Bożej wszecłimocy. Czynnik ten niweluje skute­czność także wolnej, lecz obciążonej nie­dostatkiem bycia stworzoną z nicości woli ludzkiej, która ciąży raczej ku złemu niż ku dobrem.u. Czyli: łaska powoduje nie­skuteczność grzechu, będącego rezulta­tem ludzkiej wolności — nieskuteczność w stosuriku do ładu ustanowionego przez Boga. Treścią tego ładu jest dobro, i łaska Boża jest tym czynnikiem, który potrafi zmienić zło w dobro, udaremniając nieja­ko skutki naturalnycłi niedostatków wol­ności obciążonej swoim pocłiodzeniem ex nihilo.

  2. teol. Darmo dany naturze człowieka i nie naruszający tej natury dar Boży, umo­żliwiający mu udział w wewnętrznym ży­ciu Boga (łaska uświęcająca — gra­tia habitualis) lub wspomagający go w czy­nieniu dobra (łaska uczynkowa — gratia actualis). Zgodnie z tormstyczną za­sadą teologiczną — „łaska zakłada naturę i ją doskonali". Przyjmuje się, że —> natura ludzka (b) dzięki swej transcendencji jest otwarta na łaskę nadprzyrodzoną, jaką jest wobec niej wolne samoudzielanie się Boga.

Podobne prace

Do góry