Ocena brak

Ład społeczny – ład lokalny, rozwój lokalny

Autor /topamax Dodano /24.09.2007

Ład społeczny – ład lokalny, rozwój lokalny

POJĘCIA
Społeczność lokalna jest to zbiorowość zamieszkująca wyodrębnione, stosunkowo niewielkie terytorium, jak np. parafia, wieś, czy osiedle, w której występują silne więzi wynikające ze wspólnoty interesów i potrzeb, a także z poczucia zakorzenienia i przynależności do zamieszkiwanego miejsca.

Społeczność lokalna , to grupa zamieszkująca wspólne terytorium, relatywnie samowystarczalna, oparta na trwałym systemie więzi i interakcji społecznych. Podstawą tej więzi jest:
1. silne poczucie przynależności jednostek do grupy
2. identyfikacja jednostek z grupą.

Społeczność regionalna to społeczność identyfikująca się z większym terytorium (np. Śląsk Cieszyński)..

Zbiorowości lokalne doskonale widać na przykładzie zróżnicowania przestrzennego miasta. Analizując strukturę społeczno-przestrzenną miasta Chicago możemy zaobserwować trzy charakterystyczne zbiorowości lokalne. Są to warstwy społeczne: niższa, średnia i wyższa, które zamieszkują określony teren. Warstwy niższe koncentrują się w centrum miasta, a warstwy wyższe na jego peryferiach.
Znaczącą rolę dla zbiorowości lokalnych odgrywa tożsamość. Jednym z najważniejszych jej kryteriów jest stopień identyfikacji człowieka z określoną przestrzenią, tzw. „ojczyzną lokalną” czyli miejscem rodzinnej ziemi, oraz emocjonalny związek ze światem znanym z wczesnego dzieciństwa i młodości (Kiereta, 2002). Tożsamość odgrywa ważną rolę w życiu wspólnot lokalnych i regionalnych, jednostki zbiorowości odczuwają znaczny sentyment do miejsca, które łączy tą społeczność.
Wyróżniamy zbiorowości regionalne i lokalne w zależności od wielkości punktu odniesienia. W skali świata zbiorowością regionalną będzie ludność poszczególnych kontynentów, lokalną zaś ludność poszczególnych państw.

Zasada odrębności: więzy krwi a więzi terytorialne
Ruchy regionalne „krwi i ziemi” – ideologia o samoobronnym i etnicznym charakterze, etnocentryzm – podział „ my – oni” Ważne są więzi krwi i pochodzenia
Więzi krwi – naród, cyganie
{ Zbiorowość o charakterze terytorialnym } Np. Śląskie ruchy regionalne, ruch kaszubski – duży kapitał społeczno-kulturowy, tradycje

Społeczeństwo tradycyjne i społeczność zamknięta,
W społeczeństwie otwartym {tradycyjnym} polityka rządu podlega ocenie społecznej i zmienia się pod jej wpływem. U podstaw społeczeństwa leżą prawa jednostki i wolność stowarzyszeń, sprawy dotyczące społeczności nie są skrywane, a wiedza na ich temat jest ogólnie dostępna.
Cechą charakterystyczną społeczeństwa otwartego jest ruchliwość społeczna. Możliwości awansu zawodowego i społecznego, w tym przechodzenie z jednej warstwy społecznej do drugiej, nie są niczym krępowane, a wręcz pochwalane i oczekiwane. Społeczeństwo otwarte zezwala na swobodną ocenę, krytykę i kontrolę swych działań w trakcie liberalnej i demokratycznej dyskusji.

Do góry