Ocena brak

ŁAD SPOŁECZNY I JEGO NARUSZENIA

Autor /marisa Dodano /02.04.2011

 

Trzy podstawowe typy zachowania się ludzi w grupie społecznej:

 1.  
  1. Zachowanie zgodne ze wspólnością wzorów i norm utrwalonych w psychice jednostek. Podleganie bezrefleksyjnym zwyczajom. Każdy członek społeczności zna swój udział

  2. Zachowanie zbiorowe jest wynikiem oddziaływania różnych ośrodków decyzji indywidualnych i zbiorowych. Interferencja edycji jednostkowych i ośrodków decyzji.

  3. Zachowaniem członków zbiorowości kieruje jeden wspólny ośrodek decyzji. Ludzie podporządkowani rozkazom i dyspozycjom.

 

Tym trzem typom odpowiadają trzy proste koncepcje ładu społecznego.

 1. Typ przedstawień zbiorowych- życie społeczne oparte na konformizmach- społeczeństwa pierwotne, nieefleksyjne działania społeczne. Każdy członek społeczności zna swoje miejsce i swój udział, ale nie umie go wyjaśnić.

 2. Porządek policentryczny- równowaga społeczna osiągnięta dzięki automatycznym interakcjom indywidualnych decyzji z normami życia społecznego.Ideał zachodnich demokracji mieszczańskich. Rząd jest tym lepszy im mniej rządzi. Jego jedynym zadaniem jest czuwac na przestrzeganiem reguł gry.

 3. Porządek monocentryczny- centralne decyzje. Zdyscyplinowane organizacje militarne. Nawyk posłuszeństwa.

 

Skutki działań społecznych nie mogą być przewidziane przez sprawców, ale może je przewidzieć jedynie spocjalista (ekonomista, socjolog)

 

Metody przewidywań w zalezności od form ładu społecznego:

 1. Zbiorowość policentryczna- przewidując zdarzenia społeczne trzeba liczyć się z wielością motywów od których zależy decyzja. Na tą decyzje będą składać się zarówno wzory kulturowe jak i osobista sytuacja. Można odwołać się do teoii gier, ale nie jest prosto przewidzieć.

 2. Zbiorowość, której zachowanie wyznaczają wspólne normy- aby przewidzieć trzeba znać właściwe wzory kulturowe oraz ich siłę (prawdopodobieństwo indywidualnych odchyleń)

 3. Zbiorowości oparte na dyscyplinie militarnej- nie ma tam interakcji. Jeżeli znamy decyzje rządzącego ośrodka wszystko możemy przewidzieć.

 

Socjologia zajmują się głownie badaniem zbiorowości policentrycznych bo jest tam wiele interakcji. Pomiędzy członkami takiej społ. mogą zachodzić trojaki stosunki:

 1. Zachowanie niezależne- grupy społeczne nie zamierzają na siebie wpływac

 2. Współzawodnictwo lub walka- prawo areny (Kaplan) to sfera walki o władzę, a prawo estrady to walka o prestiż społ

 3. Współdziałania- wytwarza wspólne wzory i nawyki.

 

Jan Błuszkowski „Paradoksy normalności i dewiacji”

 

Stan normalność, stan dewiacji. Durkheim wyklinił konformistyczny i dewiacyjny typ indywidualnego przystosowania.

 

Dewiacja- kojarzony zazwyczaj z zakłóceniami normalności i ładu społecznego. Pewne rodzaje dewiacji. W sensie etymologicznym oznacza zboczenie. W sferze językowej niczym pożądanym, Dopełnieniem logicznym jest normalność.

 

Normalność- określenie stanu, sytuacji lub działania funkcjonalnego, przynoszącego korzystne efekty, dające poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Normalność może przejść w pospolitość i rutynę.

 

Toczy się gra między negatywną normalnością a pozytywną dewiacją.

 

F.Znaniecki:

1. Ludzie cywilizacyjnie normalni- skutecznie przystosowani do cywilizacji

2. Ludzie cywilizacyjnie nienormalni

a) odchylenie w górę- nadnormalnośc- wybitni kreatywni, wynalazcy

b) odchylenie w dół- podnormalność nie chce stosować się do norm i wzorów. Usuwa się je ze społ.

 

A.Rymsza „Klasyczne koncepcje kapitału społecznego”

 

kapitał społ.- kto kogo zna, z kim jest związany. Pojęcie to wprowadził L.Judson Hanifan w 1916 roku, a następnie Pierre Bourdieu.

 

Koncepcje kapitału społ:

 1. Pierre Bourdieu- jako dobro prywatne. Suma potencjalnych zasobów, które związane są z posiadaniem trwałej sieci mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych związków opartych na wzajemnej znajomości i uznaniu. Wzajemne zaufanie. Kapitał społ. składa się z dwóch części: samej relacji, jej jakości i ilości, Kapitał społ. daje jednostką dostęp do innych form kapitału. Ks istnieje w sferze relacji,

 2. James Coleman- badał korelacje między osiągnięciami szkolnymi, a nierównością społeczną. Ks to grupa podmiotów społ. które mają dwa wspólne elementy: są częścią struktury społ. i ułatwiają wspólne działanie. Ks umożliwia realizację pewnych celów, która bez niego byłaby niemożliwa. Mechanizmy generujące kapitał społ” oczekiwana wzajemność, wiarygodność struktur, wymuszanie norm. Konsekwencje posiadania ks: uprzywilejowany dostęp do info. Trzy formy” obowiązek i oczekiwanie, kanały info, normy społ. Koncepcja zamknięcie- sytuacja gdzie nie ma powiązania, ale jest bezpieczeństwo związane z gwarancją zachowania norm. Jest to dobro publiczne bo ma korzyści zew. z których wszyscy korzystają.

 3. Francis Fukuyama- kapitał społeczny poprzez redukcje kosztów transakcyjnych prowadzi do zwiększonej wydajności (ludzie nie zabezpieczają transakcji). Kapitał społeczny chroni więc społeczeństwo przed administracyjną centralizacją i nieefektywnością działań władz lokalnych. Kapitał społeczny jako dobro prywatne, mające jednak pozytywne i negatywne efekty zewnętrzne.

 4. Robert Putnam- porównywał południową i północną część Włoch. Kapitał to normy, więzi i zaufanie. Grupa w której jednostki sobie ufają może osiągnąć więcej. Norma uogólnionej wzajemności – służy pogodzenie indywidualnych interesów jednostki i solidarności między nimi, działając krótkotrwale jako altruista a w dłuższej perspektywie dbając o własne interesy. Kapitał społeczny sprawia że demokracja jest bardziej wydajna. Kapitał społeczny jest zarówno dobrem publicznym jak i prywatnym. Nawet słabo powiązana jednostka, może czerpac korzyści żyjąc w dobrze powiązanej wspólnocie. Wyróżna kapitał spajający- tworzący się w grupach nakierunkowanych na wewnątrz i kapitał pomostowy tworzący się w grupach nakierunkowanych na zewnątrz i łaczących różne klasy społ.

Podobne prace

Do góry