Ocena brak

ŁĄCZNOŚĆ

Autor /bolo007 Dodano /08.11.2012

 

ŁĄCZNOŚĆ gr. synteksis; łc. communicatio; ang. connection, communication, link; fr. communication; nm. Yerbindung

W cybernetyce — przekazywanie -^ in­formacji (1) jakimiś kanałami od nadaw­cy do odbiorcy, przy czym może to być relacja: człowiek - człowiek, człowiek-maszyna, maszyna - człowiek, maszyna - maszyna; także ogół środków technicz­nych i związanych z nimi czynności, które służą do przekazywania informa­cji.

Jak w informacji, tak i w łączności wy­różnia się trzy aspekty: 1) syntaktyczny, 2) semantyczny, 3) pragmatyczny. W pier­wszym chodzi o sam nośnik informacji, w drugim — o jej znaczenie, treść, w trze­cim — o jej wartość, użyteczność. W aspe­kcie syntaktycznym łączności chodzi o efektywność kodu przekazującego infor­mację, w aspekcie semantycznym — o je­go stronę znaczeniową, a w aspekcie pragmatycznym — o czynnik wartościujący przekazywaną

Podobne prace

Do góry