Ocena brak

Kurs walutowy i rynek walutowy

Autor /Wladek Dodano /03.06.2011

Wymiana międzynarodowa powoduje powstanie należności i zobowiązań między podmiotami znajdującymi się w różnych krajach. Regulowanie należności między podmiotami znajdującymi się w różnych krajach nazywa się rozliczeniami międzynarodowymi

Rozliczenia mogą być prowadzone z udziałem pieniądza, ale wtedy gdy istnieje wymienialność walut narodowych. Istnieją również rozliczenia międzynarodowe nawet wtedy gdy nie ma wymienialności walut.

 • Są to rozliczenia bez udziału pieniądza tzw. transakcje kompensacyjne (clearing). Istnieje też bezpośrednia wymiana towaru na towar bez udziału pieniądza czyli tzw. barter.

Waluta (jednostka monetarna) to pojęcie używane zamiennie z pojęciem pieniądz. Jednak nazwę waluta stosuje się przede wszystkim w kontekście wymiany międzynarodowej. Waluta jest wtedy środkiem rozliczeniowym (czyli miernikiem wartości) oraz środkiem regulowania płatności (należności i zobowiązań) w transakcjach międzynarodowych.

O walucie krajowej mówimy, gdy mamy na myśli jednostkę monetarną danego kraju

 • Waluta zagraniczna - zagraniczny środek płatniczy, środki i instrumenty monetarne używane do dokonywania płatności i transferów pieniężnych z jednego obszaru walutowego do drugiego; zagraniczne monety, banknoty, depozyty w bankach zagranicznych oraz inne zagraniczne płynne, krótkookresowe roszczenia finansowe

Aby jednostka monetarna danego kraju stała się walutą, musi być wymienialna na inne waluty

O tym jaki jest stosunek wymiany waluty zagranicznej na walutę krajową informuje kurs walutowy

Na kształtowanie się kursu walutowego mają wpływ siły popytu i podaży oraz polityka banku centralnego i sytuacja gospodarcza w danym kraju

 • W wyniku transakcji na rynku walutowym są ustalane kusy walutowe

 • Kurs walutowy – cena jednej waluty wyrażona w innej walucie

Kurs walutowy może być notowany na dwa sposoby

 • zwyczajowo w Polsce kurs złotego podawany jest na sposób amerykański (prosty lub bezpośredni) – jest to liczba jednostek waluty krajowej potrzebna do zakupu 1 jednostki waluty obcej

 • w sektorze finansowym często jest stosowany kurs odwrotny (europejski), gdzie podaje się liczbę jednostek waluty obcej potrzebną do nabycia jednostki waluty krajowej.

Znajomość kursu dwóch walut w stosunku do waluty trzeciej pozwala na wyliczenie tzw. kursu krzyżowego

 • Umiejętność obliczania kursu krzyżowego jest szczególnie przydatna dla uczestników rynku walutowego specjalizujących się w handlu mniej popularnymi walutami, jak również brokerów dokonujących transakcji spekulacyjnych

Kurs walutowy pełni 2 podstawowe funkcje:

 • cenotwórczą – gdy przedsiębiorca zdecyduje się na zakup towaru za granicą, kurs walutowy umożliwia przeliczenie ceny towaru na walutę krajową

 • informacyjną – dostarcza informacji potrzebnych do podjęcia decyzji o zakupie towarów, umożliwia ustalenie należności i zobowiązań

wpływa na decyzje podmiotów gospodarczych

Zmiana poziomu kursu walutowego

Wahania kursu walutowego oddziaływają na decyzje pojedynczych podmiotów gospodarczych – ale mają też wpływ na gospodarkę jako całość

 • Wzrost wartości waluty krajowej w stosunku waluty obcej - aprecjacja waluty krajowej

 • Na skutek aprecjacji towary importowane tanieją – zyskują na konkurencyjności w stosunku do towarów krajowych

Deprecjacja waluty krajowejspadek jej wartości w stosunku do waluty obcej

 • Skutki przeciwne – cena towarów krajowych wyrażona w walucie obcej maleje – skutkuje to wzrostem ich konkurencyjności na rynkach zagranicznych

 • Deprecjacja lub aprecjacja waluty następuje w wyniku działania sił rynkowych

 • Jeśli zmiana kursu walutowego wynika z decyzji władz (rządu, banku centralnego) – mamy dewaluację lub rewaluację waluty

Deprecjacja / dewaluacja waluty krajowej w stosunku do waluty zagranicznej poprawia konkurencyjność towarów eksportowanych oraz prowadzi do wzrostu cen towarów importowanych

 • Aprecjacja / rewaluacja waluty krajowej prowadzi do pogorszenia się konkurencyjności towarów krajowych za granicą, sprzyja wzrostowi importu

Rynek walutowy

 • Kurs walutowy jest ustalany w wyniku transakcji dokonywanych na rynku walutowym

 • Rynek walutowy –rynek, na którym gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i banki przeprowadzają transakcje kupna i sprzedaży walut zagranicznych

To największy i najbardziej płynny rynek na świecie

Obroty na rynku walutowym znacznie przekraczają wartość konieczną do przeprowadzenia międzynarodowych transakcji handlowych

 • Działania spekulantów walutowych

Rynek walutowy jest rozproszony

 • Większość transakcji kupna i sprzedaży walut jest zawierana pomiędzy brokerami walutowymi pracującymi w wielkich centrach finansowych – NY, Londyn, Tokio, Frankfurt, Hongkong

Brokerzy zawierają transakcje na 2 sposoby:

 • bezpośrednio kontaktując się ze sobą – telefon, Internet

 • anonimowo – poprzez system elektroniczny, który na bieżąco przekazuje oferty kupna i sprzedaży poszczególnych walut

 • większość banków korzysta z obu systemów

większość transakcji na rynku walutowym dotyczy kupna i sprzedaży dolara amerykańskiego – prawie połowa wszystkich transakcji jest w $

 • finansowe, banki centralne.

Banki komercyjne – najważniejszy gracz na międzynarodowych rynkach walutowych

Transakcje banków z niebankowymi instytucjami finansowymi – np. fundusze powiernicze – Ogromny wzrost obrotów

Rodzaje transakcji na rynku walutowym

 • Natychmiastowe, terminowe , zabezpieczające, spekulacyjne

Transakcje natychmiastowe Inaczej bieżące – zawarcie natychmiastowej transakcji kupna lub sprzedaży oznacza, że dostawa następuje natychmiast – tj. na drugi dzień roboczy po zawarciu transakcji

 • Kurs walutowy ustalony w wyniku takiej transakcji – kurs bieżący

 • Większość transakcji natychmiastowych zachodzi na rynku międzybankowym – dlatego, że min kwota transakcji 2-5 mln $

Transakcje terminowe dostawa waluty następuje w przyszłości – lecz po kursie ustalonym w momencie zawierania transakcji

Główni uczestnicy to banki komercyjne, które angażują się dla zysku, aby spełnić wymagania organów kontrolnych, dotyczące prawidłowego zarządzania; aby zminimalizować ryzyko banki zawierają różne transakcje zabezpieczające na rynku terminowym

Podmioty angażujące się w transakcje na rynkach walutowych czynią to z powodów:

1. zabezpieczenia się przed niekorzystną zmianą kursu walutowego – transakcje zabezpieczające

2. z chęci uzyskania zysku ze zmian kursu walutowego – transakcje spekulacyjne

*w ekonomii ważniejszy jest realny kurs walutowy

 • przyjmuje się poziom cen wyznaczony przez typowy dla danego kraju koszyk dóbr i usług

 • realny kurs walutowy to relacja ceny zagranicznego koszyka towarów i usług wyrażona w walucie krajowej do ceny polskiego koszyka towarów i usług

realny kurs walutowy zależy od 3 czynników:

nominalny kurs walutowy

 • poziom cen w kraju

 • poziom cen za granicą

czynniki istotne dla kształtowania się kursu walutowego – w okresie długim:

Względny poziom cen wzrost cen towarów krajowych w stosunku do towarów zagranicznych spowoduje deprecjację waluty krajowej, a wzrost cen za granicą – aprecjację waluty krajowej

Bariery handlowe istnienie ma znaczący wpływ na kształtowanie się kursu walutowego w długim czasie

Preferencje konsumentów zasadnicze znaczenie dla wielkości importu i eksportu danego kraju. Jeśli w Polsce wzrośnie popyt na towary zagraniczne to wzrośnie import, który pociągnie zwiększenie popytu na walutę zagraniczną potrzebną do sfinansowania – waluta krajowa ulega deprecjacji

Wydajność pracy bardzo wpływa na cenę towarów. Jeśli wydajność w kraju wzrasta w stosunku do zagranicy – obniżenie cen w kraju – popyt wzrośnie, spadnie import, popyt na walutę zagraniczną zmaleje – aprecjacja waluty krajowej

Czynniki, które powodują wzrost popytu na towary krajowe – powodują aprecjację waluty krajowej

 • Czynniki, które powodują wzrost popytu na dobra importowane – powodują deprecjację waluty krajowej

Kształtowanie się kursu walutowego w okresie krótkim

Większość transakcji walutowych to transakcje finansowe – one powodują wahania walutowe z dnia na dzień

Na sytuację na rynku walutowym wpływają czynniki:

 • wielkość krajowej stopy procentowej

 • wielkość zagranicznej stopy procentowej

 • oczekiwana zmiana kursu walutowego

Podobne prace

Do góry