Ocena brak

KUKIEŁ MARIAN WŁODZIMIERZ (1885-1973) - generał

Autor /sknerus Dodano /25.02.2011

Oficer I Brygady Legionów, od 1918 r. służył w Wojsku Polskim,początkowo jako zastępca szefa Sztabu Generalnego WP. W cza­sie wojny polsko-bolszewickiej w 1920 r. wyróżnił się jako dowód­ca pułku-brygady. W 1926 r. pod­czas przewrotu majowego był do­wódcą grupy wojsk rządowych, a w 1930 r., przeniesiony w stan spoczynku, zajął się działalnością naukową (docent na Uniwersytecie Jagiellońskim, członek Polskiej Akademii Umiejętności, dyrektor Muzeum Czartoryskich w Krako­wie). We wrześniu 1939 r. w Tarno­wie był dowódcą rejonu etapowe­go, następnie we Lwowie.

Po kapi­tulacji miasta przedostał się przez Rumunię do Paryża i tam 31 paź­dziernika 1939 r. objął urząd wice­ministra spraw wojskowych, który sprawował również po ewakuacji do Londynu. Znakomicie zorgani­zował ewakuację wojsk polskich z Francji do Wielkiej Brytanii. Od 27 lipca 1940 r. dowodził 1 Korpu­sem Wojska Polskiego w Szkocji.

Po dwóch latach powrócił do Lon­dynu i 26 września 1942 r. objął stanowisko ministra spraw wojsko­wych, które sprawował do rozwią­zania Polskich Sił Zbrojnych na Za­chodzie w 1949 r. Następnie kie­rowa! Instytutem Historycznym im. gen. Sikorskiego i Polskim Towa­rzystwem Historycznym w Wiel­kiej Brytanii.

Podobne prace

Do góry