Ocena brak

KUBY WOJNA O NIEPODLEGŁOŚĆ 1895--1898

Autor /boban Dodano /02.08.2012

Mimo składanych obietnic Hisz­pania nie wprowadziła na Kubie zapowie­dzianych reform politycznych i gospodar­czych. Po DZIESIĘCIOLETNIEJ WOJNIE doprowadziło to do wzrostu napięcia. Nowe żądania niepodległości dla kolonii zgłaszała Kubańska Partia Rewolucyjna z siedzibą w Nowym Jorku. Akcja ta sprawiła, że na Kubę powrócił z wygnania pisarz Jose Julian Marti (1853-1895) i inni dawni przywódcy polityczni, między innymi Antonio Maceo (1848-1896), Maximo Gomez y Baez (1836-1905), Calixto Garcia Iniguez (1836?--1898) oraz wielu żołnierzy skazanych na wygnanie. W 1895 we wschodniej części Kuby powstańcy ustanowili republikę i roz­poczęli wojnę narodowowyzwoleńczą. Uni­kając bezpośrednich starć, zajęli wschodnią część wyspy i zbliżali się do Hawany. W 1896 dowództwo nad wojskami hiszpań­skimi objął generał Yaleriano Weyler y Ni-colau (1838-1930), który już wcześniej (1868-1873) walczył z kubańskimi powstań­cami. Mając kwaterę w Hawanie, Weyler rozpoczął natarcie na prowincje wschodnie i zastosował budzącą wiele zastrzeżeń poli­tykę umieszczania cywilów w „obozach koncentracyjnych", gdzie na skutek nie­odpowiedniego żywienia, nieludzkich wa­runków sanitarnych i chorób umierały ty­siące ludzi. W końcu 1896 wojska Weylera wyparły powstańców z powrotem na wscho­dni kraniec wyspy. Prasa w Stanach Zjed­noczonych wywołała „gorączkę wojenną", donosząc o okrucieństwach Hiszpanów, za­równo prawdziwych, jak i zmyślonych i do­magała się interwencji USA w obronie Kubańczyków. Nie wspomniano natomiast

 1. likwidacji obozów, odwołaniu Weylera

 2. hiszpańskiej propozycji samorządu dla
  Kuby (wszystko w 1897). Rosło amerykań­
  skie poparcie dla powstańców. Bezpośrednią
  przyczyną rozpoczęcia HISZPAŃSKO-
  -AMERYKAŃSKIEJ WOJNY stał się wy­
  buch na okręcie wojennym Maine w porcie
  hawańskim w 1898.

Podobne prace

Do góry