Ocena brak

Kształtowanie się zakładowego prawa pracy. Zakładowe źródła prawa pracy. Tryb wydania i treść regulaminu pracy

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Obok „prawa pracy” mającego charakter powszechnie obowiązujący powstało specyficzne źródło prawa pracy zw. zakładowym prawem pracy.

Zakładowe prawo pracy to obowiązujące u pracodawców układy zbiorowe, a także oparte na ustawie inne porozumienia zbiorowe takie jak regulaminy określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Podstawową ich zasadą jest to, żeby ich postanowienia nie były mniej korzystne dla pracowników niż Kodeks pracy oraz inne ustawy i akty wykonawcze.

Na mocy art. 9 K.p. te wewnątrzzakładowe akty uznane zostały za źródło prawa pracy zakładowego (obowiązującego u danego pracodawcy).

Wśród nich możemy wymienić:

-regulamin organizacyjny,

-regulamin pracy,

-regulamin wynagradzania,

-regulamin premiowania,

-regulamin przyznawania nagród,

-regulamin przeprowadzania ocen pracowników,

-regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

-regulamin wypłaty nagród z funduszu nagród (tzw. trzynastka)

-regulamin kasy zapomogowo – pożyczkowej,

-regulamin kontroli wewnętrznej,

-regulamin działalności organów Spółki

Regulamin pracy

Podstawę prawną do jego tworzenia stanowią przepisy art. 104 - 1043 K.P.

-organizację pracy,

-system i rozkład czasu pracy,

-porę nocną,

-termin, czas i miejsce wypłaty wynagrodzenia,

-wykaz prac wzbronionych, młodocianym i kobietom,

-wykaz prac i stanowisk dozwolonych młodocianym,

-wykaz prac lekkich dozwolonych pracownikom młodocianym,

-obowiązki dot. BHP,

-przyjęty sposób potwierdzania przybycia i obecności i usprawiedliwiania nieobecności,

-informacje o karach stosowanych zgodnie z art. 108 K.P.

Regulamin pracyjest aktem normatywnym, który ustala organizację i wewnętrzny porządek w zakładach pracy oraz określa związane z procesem pracy prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Jego celem jest szczegółowe sprecyzowanie organizacyjnych zasad wymaganego porządku pracy, które ułatwiają jej należyty przebieg. Regulamin pracy powinien być wydany przez wszystkich pracodawców, u których zatrudnionych jest co najmniej 20 pracowników.

Tryb wydawania regulaminu pracy - jest on wydawany w dwojakim trybie. W zakładach pracy, gdzie działa zakładowa lub międzyzakładowa organizacja związkowa – regulamin pracy powinien ustalić pracodawca w uzgodnieniu z zarządem tej organizacji. Jeżeli w zakładzie pracy działa więcej niż jedna organizacja związkowa, to organizacje te przedstawiają wspólnie uzgodnione stanowisko. Jeżeli organizacje związkowe nie przedstawią wspólnego stanowiska w terminie uzgodnionym z pracodawcą, nie później jednak niż w ciągu 30 dni, regulamin pracy ustala sam pracodawca, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych. Natomiast w zakładach pracy, w których nie działają organizacje związkowe, regulamin pracy ustala i wydaje sam pracodawca.

Regulamin pracy powinien być podany do wiadomości pracowników przez wywieszenie w miejscach widocznych lub w innej formie przyjętej u danego pracodawcy. Wchodzi on w życie w dwa tygodnie po podaniu go do wiadomości pracowników art. 1043 k.p. Poza tym powinien on być także podany do wiadomości każdego nowo zatrudnionego pracownika przed jego przystąpieniem do pracy. Wiąże on obie strony stosunku pracy i nie wymaga przyjęcia przez każdego pracownika z osobna w sposób wyraźny lub domniemany.

Wydanie regulaminu pracy następuje na czas nie określony. Przepisy nie wypowiadają się w sprawie trybu wygaśnięcia jego mocy obowiązującej. Regulamin pracy obowiązuje dopóty, dopóki nie nastąpi jego zmiana lub likwidacja zakładu pracy. Zmiana regulaminu następuje w tym samym trybie co jego ustanowienie.

Treść regulaminu pracyreguluje to art. 1041 kodeksu pracy. Wymienia on główne, typowe sprawy, które zdaniem ustawodawcy powinien regulować każdy regulamin pracy. Pozostawiając jednocześnie ustalającym treść regulaminu swobodę zamieszczania w nim innych spraw, których regulacja jest niezbędna ze względu na specyfikę i potrzeby danego zakładu pracy.

Regulamin pracy określa prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników związanych z porządkiem w zakładzie pracy. W myśl art. 1041 kodeksu pracy powinien w szczególności ustalać:

1.organizację pracy, warunki przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu, wyposażenie pracowników w narzędzia i materiały, a także w odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej i higieny osobistej,

2.systemy i rozkłady czasu pracy,

3.porę nocną,

4.termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia

5.wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,

6.rodzaje prac i wykaz stanowisk pracy dozwolonych pracownikom młodocianym w celu odbywania przygotowania zawodowego,

7.wykaz lekkich prac dozwolonych pracownikom młodocianym zatrudnionym w innym celu niż przygotowanie zawodowe,

8.obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, w tym także sposób informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą,

9.przyjęty u danego pracodawcy sposób potwierdzania przez pracowników przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwienia nieobecności w pracy.

10. informacje o karach stosowanych zgodnie z art. 108 K.P.

Regulacje te powinny być jasne i konkretne zrozumiałe dla każdego pracownika. Wynikają z nich bowiem określone konsekwencje prawne, zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników. Regulamin pracy powinien również zawierać informacje o karach stosowanych zgodnie z art. 108 kodeksu pracy z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników. Nie ma również przeszkód, by regulamin pracy zawierał także inne informacje dla pracowników danego zakładu pracy.

W zakładach pracy, w których ze względu na ilość zatrudnionych pracowników nie ma obowiązku wydania regulaminu pracy, pracodawca zobowiązany jest do poinformowania każdego pracownika na piśmie o istotnych elementach stosunku pracy.

Podobne prace

Do góry