Ocena brak

Kształtowanie się pojęcia kultury (kultura a natura, kultura a cywilizacja)

Autor /bomberman Dodano /11.04.2011

Bardzo często "kulturę" przeciwstawia się "naturze", tj. fizycznemu i biologicznemu środowisku, w którym żyje człowiek. Do kultury zalicza się wszelkie materialne rezultaty świadomej działalności ludzkiej i ich psychiczne korelaty (postawy, wyobrażenia, odczucia itp. a także sposoby regulacji stosunków międzyludzkich. Podstawową funkcją tak określonej kultury jest obrona przed naturą.

Sięgnąć do starożytności, w swym pierwotnym łacińskim rozumieniu oznaczała ona „uprawę", polegającą na „przekształcaniu naturalnego bytu przyrody i człowieka w stan praktycznie użyteczny, a moralnie i intelektualnie pozytywny".

Odróżnienie kultury od natury pojawia się u greckich sofistów: natura nie jest dziełem ludzi w odróżnieniu od kultury. Spór o to, w jakim stopniu natura i biologiczne wyposażenie człowieka warunkuje jego możliwości kulturowe, toczy się przez następne stulecia. Współcześnie żadna z dyscyplin zajmujących się relacją pomiędzy naturą a kulturą nie odrzuca tezy o naturalnych, genetycznych podstawach kulturowej działalności człowieka.

Kultura nie może być wyprowadzana wprost z natury, gdyż uwarunkowana jest historyczną akumulacją rezultatów zbiorowej twórczości i recepcji wytworzonych wartości, znaczeń i przedmiotów przekazywanych w drodze socjalizacji i kulturalizacji. Ludzie żyją gromadnie, współżycie zbiorowe jest jednym z warunków wytwarzanej przez nich kultury. Żaden człowiek indywidualnie, w odosobnieniu, nie byłby w stanie wytworzyć nawet najprostszej z kultur.

Twórca psychoanalizy Zygmunt Freud kreślił wyraźną opozycję natury i kultury, traktując kulturę jako siłę zniewalającą czy ograniczającą naturalne popędy. Większość definicji kultury podkreśla, że wskazuje ona sposób życia właściwy, pożądany, oczekiwany w danej społeczności, opisuje to, jak ludzie powinni postępować, co może nie zgadzać się z tym, co robić by chcieli czy jak rzeczywiście działają. Wielu autorów uważa za trzon kultury reguły czy wzory.Zasięg regulacji kulturowej jest bardzo szeroki. Obejmuje ona wszystkie trzy elementy definicji kultury: „to, co ludzie czynią,, myślą i posiadają". (fragment z tematu 4 system aksjo-normatywny )

Z terminem „kultura" konkuruje często termincywilizacja".Etymologicznie termin „cywilizacja" wywodzi się z łacińskiego wyrazu civilitas stanowiącego treściowe połączenie wyrazów civitas - odpowiednio zorganizowanego społeczeństwa oraz civis - obywatela rzymskiego, zajmującego się sprawami publicznymi - civilis.

Współcześnie często spotykane jest rozumienie cywilizacji jako poziomu rozwoju i dostępności nowych technik, w tym także elektronicznych mediów, różnorodnych możliwości wykorzystania wynalazków i związanego z tym wzrostu poziomu życia. Wiąże się to z przekazywaniem i preferencją takich a nie innych wzorów norm, wartości, a wiec wkracza w zespół elementów określających kulturę.

Podobne prace

Do góry