Ocena brak

Kształt zadań publicznych na poszczególnych poziomach samorządu terytorialnego - WOJEWÓDZTWO

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

Wojewódzka wspólnota samorządowa, której potrzeby realizuje samorząd poprzez realizację zadań publicznych o charakterze regionalnym. Art.14 mówiący o wykonywaniu konkretnych zadań publicznych o charakterze regionalnym. W wykazie zadań własnych ustawodawca przyjął zasadę otwartości, katalog tych zadań jest otwarty. Tak samo jak w ustawie o gminie przyjmuje się zasadę domniemania kompetencji. Województwo może realizować inne zadania własne wykraczające poza ten katalog zadań zawartych w art.14.

Art.ll Działania na rzecz rozwoju województwa, niezbędne działania, aby opracować i określić strategie rozwoju województwa. Każde województwo taką kompleksową strategię powinno posiadać. Każde województwo przy formowaniu strategii rozwoju ukazywało politykę, jaka samorządowi wojewódzkiemu powinna przyświecać. Strategie rozwoju przyjmuje sejmik wojewódzki. Musi być ona skonsultowana z mieszkańcami województwa. Udział w przygotowaniu strategii nakładała ustawa i także obowiązek poza ustawowy z samorządami gospodarczymi, administracją rządową, ze środowiskami opiniotwórczymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi.

Aspekty polityki strategii rozwoju województwa:

 • -tworzenie warunków rozwoju gospodarczego

 • -kreowanie rynku pracy

 • -walka z bezrobociem

 • -rozbudowa infrastruktury społecznej i technicznej

 • -pozyskiwanie środków finansowych do celów publicznych

 • -pozyskiwanie środków pomocowych (unijnych)

 • -wspieranie działań dot. szkolenia obywateli

 • -kształtowanie środowiska naturalnego

 • -współpraca między nauką a gospodarką

 • -wspieranie ochrony kultury

 • -wspieranie dziedzictwa narodowego.

Strategie realizuje się poprzez konkretne programy wojewódzkie, które dot. konkretnych dziedzin i sektorów rozwoju regionalnego.

Zadania o charakterze regionalnym.

Samorząd województwa realizuje zadania własne ( art.14) i zlecone z zakresu administracji rządowej o charakterze wojewódzkim.

Zadania administracji samorządowej szczebla wojewódzkiego( zadania regionalne):

 • w zakresie edukacji publicznej (medyczne studia zawodowe, kolegia językowe, wspomaga zawodowy rozwój nauczycieli, biblioteki pedagogiczne)

 • ochrona zdrowia(szpitale specjalistyczne, ośrodki medycyny pracy, transport sanitarny)

 • kultura(muzea, teatry, biblioteki publiczne, centra kultury i sztuki, opery)

 • ochrona środowiska

 • geodezja i kartografia

 • przeciwdziałanie bezrobociu(wojewódzkie urzędy pracy)

 • drogi(wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, wojewódzkie zarządy dróg)

 • inwestycje.

Działalność gospodarcza-w województwie tak jak i w gminie, działania mogą wykraczać poza zadania z zakresu użyteczności publicznej.

Podobne prace

Do góry