Ocena brak

Kształt zadań publicznych na poszczególnych poziomach samorządu terytorialnego - POWIAT

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

Ustawa o samorządzie powiatowym realizuje zasadę pomocniczości. Według tej zasady społeczność wyższego rzędu (wspólnota powiatowa) nie powinna ingerować w wewnętrzne sprawy społeczności niższego rzędu pozbawiając jej kompetencji, ale jedynie wspierać tę społeczność(społeczność gminną), pomagać w koordynacji i podejmować wspólne działania na rzecz tej społeczności. Wszelkie zadania lokalne mogą być wykonywane przez gminę a nie będą realizowane przez powiat.

Powiat może realizować tylko te zadania, które przekraczają możliwości gminy(zadania, które maja charakter ponad gminny).Powiat wspiera gminę nie może jej wyręczać. Katalog zadań publicznych realizowanych przez powiat ma charakter katalogu zamkniętego. W art.4 ustawy o samorządzie powiatowym(5.VI.1998r.) jest katalog zamknięty, aby nie dochodziło do konfliktów miedzy gmina a powiatem. Powiat ma jasno określone zadania, które mają wspomagać i uzupełniać gminę. Powiat nie może wchodzić w zakres zadań gminy. To gmina decyduje czy dane zadanie mające charakter lokalny będzie przez nią podejmowane.

Zadania realizowane przez samorząd powiatowy spełniają trzy funkcje:

  • zadania lokalne o charakterze ponad gminnym, aby nie dochodziło do konfliktów z gminą, (służą spełnieniu zbiorowych potrzeb mieszkańców tworzących powiatową wspólnotę samorządową),

  • spełniają funkcje uzupełniającą(gmina nie ma zdolności efektywnego działania, aby wykonać określone zadania w związku z tym powiat uzupełnia gminę w realizacji danych zadań),

  • mają charakter wyrównawczy(z punktu widzenia finansowego wyrównać obciążenia gmin).

Powiat wykonuje zadania własne i zlecone. Istnieje niewielka skala zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez powiat.

Istnieją jeszcze zadania powiatowych służb inspekcji i straży. Nie są one zadaniami samorządowymi tylko wynikają z zespolenia tych służb pod zwierzchnictwem powiatu (starosty).

W przesunięciu zadań między powiatem a gminą obowiązuje zasada, ze powiat może przekazać zadania gminie, ale musi to nastąpić na wniosek zainteresowanej gminy a nie na wniosek powiatu. Natomiast gmina nie może przekazać zadań powiatowi, ponieważ kłóciłoby się to z zasada decentralizacji państwa. Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza działalność użyteczności publicznej.

Do góry