Ocena brak

Kształt zadań publicznych na poszczególnych poziomach samorządu terytorialnego - GMINA

Autor /Al99 Dodano /23.08.2011

Są to zadania charakterze lokalnym. Ustawa z 1990r. przyjęła kolejne ustawy ustrojowe zachowały w przypadku gminy zasadę domniemania kompetencji tzn. pierwszeństwa gminy gdy chodzi o zadania publiczne o charakterze lokalnym. W ustawie z r 1990 chodziło o administrację rządową, w przypadku ustawy z 1998 to także powiat i administracja rządowa.

Art.7 ustawy o samorządzie gminnym(wykaz rzeczowy zadań własnych gminy) jest przyjęta zasada domniemania kompetencji. Ustawodawca wymienił kilkanaście zadań własnych gminy, ale nie zamknął tego katalogu. Gmina ma pierwszeństwo, jeżeli chodzi o realizację zadań własnych. Zadania wymienione w tym artykule mają wymiar zadań obowiązkowych, gmina nie może odmówić ich realizacji. Gmina może także realizować inne zadania, które nie mieszczą się w tym katalogu.

Art.8 gmina realizuje zadania zlecone z zakresu zadań administracji publicznej o charakterze obowiązkowym lub fakultatywnym. Organem gminy, który wyraża zgodę na przyjęcie zadań dobrowolnych jest Rada Gminy. Powinien być określony przedmiot i zakres realizowanego zadania zleconego, prawa i obowiązki podmiotów realizujących oraz środki finansowe. Zadania zlecone realizowane na zasadzie porozumienia z podmiotem administracji rządowej, takie porozumienie zawarte przez Radę Gminy a podmiotem administracji rządowej powinien być określony ściśle przedmiot i zakres tego zadania zleconego, prawa i obowiązki podmiotu i środki finansowe na realizację tego zadania.

Sposób realizacji tych powinności, które stoją przed samorządem - wykonują je poprzez działalność organów gminy i prowadzenie odrębnych zakładów administracyjnych(szkoły, biblioteki, szpitale) i funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.

Gmina może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza sferę użyteczności publicznej czyli usługi na rzecz społeczności lokalnej lub prowadzić działalność gospodarczą której celem jest osiąganie zysków.

Do góry