Ocena brak

Księgowa stopa zwrotu (Accounting Rate of Return - ARR)

Autor /roman Dodano /25.03.2011

Księgowa stopa zwrotu (zysku) jest to stosunek oczekiwanego rocznego zysku netto projektu (metoda nie uwzględnia wartości amortyzacji, która stanowi wraz z zyskiem wartość przepływów pieniężnych) do tzw. inwestycji przeciętnej, czyli wartości księgowej środka trwałego w środkowym momencie jego eksploatacji. Kryterium wyboru projektów w oparciu o ARR jest jego wartość maksymalna lub większa (równa) stopie przyjętej jako graniczna dla podobnych projektów. ARR ma następujące wady:

  • stopa księgowa pomija rozkład dochodów w czasie, a więc nie uwzględnia aktualizacji przyszłych strumieni pieniężnych. W rezultacie rentowność projektu jest zawyżona.

  • ARR pomija fakt, że dochody gotówkowe zmieniają się w czasie. Miernik ten jest szczególnie nieodpowiedni w sytuacji, w której wiadomo, że strumienie pieniężne będą znacznie zmieniać się w czasie trwania projektu.

Wiele przedsiębiorstw stosuje prostą formułę okresu zwrotu przy ocenie projektów inwestycyjnych. Zwrot jest definiowany jako liczba lat wymagana dla odzyskania nakładów początkowych ze spodziewanych przyszłych przychodów pieniężnych z projektu. Przyjmując, że wszystkie projekty mają jednakowe roczne przychody, okres zwrotu można obliczyć jako stosunek wielkości początkowych nakładów inwestycyjnych do wartości rocznych przychodów pieniężnych. Klasyfikacja projektów przy zastosowaniu okresu zwrotu jest prosta i jednoznaczna; im krótszy okres zwrotu, tym lepszy projekt. Zaletami formuły okresu zwrotu są:

■ prosta kalkulacja,

  • sprawdzalność w szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Formuła okresu zwrotu ma jednak także poważne braki:

  • podobnie jak ARR, okres zwrotu nie dyskontuje przyszłych przychodów,

  • metoda ta koncentruje się jedynie na przychodach w okresie zwrotu. Przychody z lat następnych są pomijane,

  • metoda nie precyzuje wreszcie w jaki sposób formułowane jest kryterium oparte na okresie zwrotu.

  • Kryterium okresu zwrotu nie jest miernikiem zyskowności.

Wstępną ocenę przedsięwzięć rozwojowych przeprowadzić można wykorzystując miernik prostej stopy zwrotu (zysku). Stopa zwrotu informuje jaką część nakładu stanowi roczny dochód. Dzięki temu wskaźnikowi można dokonać oceny możliwości finansowych przedsiębiorstwa do podołania wybranej inwestycji. Stopę zwrotu można wykorzystać we wstępnej ocenie konkurencyjnych projektów lub w sytuacji braku dokładnych danych charakteryzujących dane przedsięwzięcie inwestycyjne. Kryterium oceny jest okres spłaty, im krótszy tym lepszy. Jeżeli projekty wzajemnie się wykluczają, to wyżej ceniony jest projekt charakteryzujący się krótszym okresem spłaty . Pod pojęciem „wzajemnie wykluczające" rozumie się odrzucenie jednego projektu w przypadku przyjęcia drugiego. Metoda okresu spłaty dostarcza informacji o tym jak długo fundusze będą zamrożone. Okres spłaty stosowany jest jako wskaźnik ryzykowności projektu.

Podobne prace

Do góry