Ocena brak

Kserofity, Kaktusy

Autor /Bodega Dodano /31.01.2012

Rośliny odporne na długotrwałą suszę nazy­wane są kserofitami. Wykazują one wiele intere­sujących przystosowań, na przykład mogą posia­dać liście zredukowane, zwinięte lub nawet tymczasowe. Niektóre kserofity są także sukulentami, co oznacza, że mogą w swoich tkankach magazynować zapasy wody. Wiele roślin z tej gru­py środowiskowej, na przykład kaktusy, to rośli­ny dwuliścienne.
Istnieje około 2000 znanych gatunków kaktu­sów i występują one głównie w obu Amerykach. Ponieważ rosną w środowisku pustynnym, nie posiadają zwyczajnych liści, które bardzo szybko traciłyby życiodajną wodę. Niektóre z nich zaraz po opadach deszczu mogą wytwarzać małe listki. Kiedy po paru dniach zaczyna się robić sucho, list­ki te są zrzucane. Powtarza się to przy każdym opa­dzie deszczu - jeśli pada pięć razy w roku, kaktus pięć razy produkuje nowe listki.
Gigantyczny kaktus karnegia, którego w Ari­zonie nazywają saguarro, dorasta do wysokości czternastu metrów. Posiada on fenomenalne zdol­ności pobierania wody w warunkach niezwykle rzadkich opadów deszczu, jakie panują na pustyni. Jego system korzeniowy rozchodzi się w promie­niu nawet 31 metrów od pnia i sięga do głęboko­ści 7,5 metra. W czasie opadów roślina ta może wchłonąć 757 litrów wody deszczowej, co starcza jej na cały rok.
Fotosynteza (produkcja substancji cukrowych, dzięki którym roślina utrzymuje się przy życiu, a które powstają dzięki działaniu światła na zielo­ne części roślin) przebiega oczywiście również i u kaktusów, jednakże w przeciwieństwie do wie­lu innych roślin, u większości kaktusów barwniki fotosyntetycznie czynne występują nie w liściach, ale w łodydze. Większość gatunków z tej grupy posiada kolce, które są przekształconymi liśćmi.
Kwiaty kaktusów osadzone są na łodydze i mają regularny kształt. Pojawiają się one na bardzo krót­ko, czasami tylko na jeden dzień, i natychmiast przekwitają. Zwierzętami, które je zapylają są przede wszystkim ćmy, ptaki i nietoperze.

Najbardziej rozpowszechnionym na świecie rodza­jem kaktusów są pochodzące z Ameryki Południo­wej opuncje. Na początku kaktusy te introdukowano na południu Europy, gdzie się szybko zaaklimatyzowały. Jednakże po sprowadzeniu ich do Australii, w 1839 roku, stały się one chwastem siejącym spustoszenie w naturalnym środowisku. Do 1925 roku opanowały obszar 24 milionów hek­tarów, porastając go nieprzebytym gąszczem, co uniemożliwiło wykorzystanie terenu jako pastwi­ska dla bydła i owiec.
Po wielu desperackich i bezowocnych próbach wyeliminowania kaktusów, znaleziono w końcu sposób rozwiązania problemu. Zastosowano bio­logiczną metodę kontroli ich liczebności, wypusz­czając ćmę kaktusową, której gąsienice ochoczo zabrały się do pracy i przepuściły przez swe prze­wody pokarmowe biliony ton opuncji, uwalniając Australię od uciążliwych chwastów.

Podobne prace

Do góry