Ocena brak

Krótkie mięśnie ręki

Autor /juleczka Dodano /05.01.2012

Krótkie mięśnie ręki położone są na stronie dłoniowej śródręcza i między kośćmi śródręcza . Strona grzbietowa ręki jest pozbawiona mięśni. Dzięki temu palce zachowują swój wysmukły kształt, przysposobiony zarówno do silnego chwytania, jak i subtelnego dotyku. Twarz i ręka są narządami wyrazowymi naszych stanów psychicznych („pięści zaciskają się z gniewu''). Odróżniamy grzbiet ręki (dorsum manus) i dłoń (palma manus).

Granicę grzbietu ręki i przedramienia tworzy linia łącząca wyrostki rylcowate kości łokciowej i promieniowej. Granicę dalszą grzbietu stanowią głowy kości śródręcza Grzbiet ręki pokrywa cienka, owłosiona i przesuwalna skóra, którą modelują ścięgna prostowrników i żyły skórne. Jest on krótszy od dłoni z powodu fałdów skórnych położonych między palcami. Granicę bliższą między dłonią a powierzchnią dłoniową przedramienia tworzy dalsza linia zgięcia skóry ręki położona na nadgarstku, tzw. rascetta*. Biegnie ona poprzecznie od kości grochowatej do guzka kości łódeczkowatej poniżej bliższej linii zgięcia ręki (restricta). Granicę dalszą tworzą fałdy międzypal-cowe. Mięśnie I i V palca położone na obu brzegach dłoni tworzą dwie wybitne wyniosłości, tzw. kłąb palca I (thenar\ thenar = powierzchnia dłoni) i kłębi k, czyli kłąb palca V (hypothenar); między obu wyniosłościami znajduje się wgłębienie dłoniowe. Skóra dłoni jest stosunkowo gruba, nieowłosiona, nieprzesuwalna, silnie złączona z podłożem. Na powierzchni dłoni przy zgięciu palców występują fałdy ograniczone bruzdami, które przy prostowaniu wygładzają się. W dalszej części dłoni między nasadami palców znajdują się nieznaczne wyniosłości, monticuli chiromantów; są to szczątki jeszcze u zarodka ludzkiego stosunkowo silnie rozwiniętych wzgórków dotykowych. Bruzdy na dłoni są to ..linie" chiromantów. którzy z tajemniczego i zmiennego ich przebiegu starali się wyczytać losy człowieka. Dla anatoma i lekarza mają one znaczenie orientacyjne co do położenia części miękkich i kośćca. Czterema ważniejszymi bruzdami są:

1.Bruzda dalsza zgięcia (linea flexoria distalis s. I. mensalis*) zaczyna się między wskazicielem a palcem środkowym i biegnie nieco powyżej stawów śródręczno-pali-czkowych trzech ostatnich palców do brzegu łokciowego ręki

2. Bruzda bliższa zgięcia (linea flexoria proximalis s. 1. cephalica*) rozpoczyna się powyżej opuszki dotykowej nasady wskaziciela i biegnie skośnie ku górze i przyśrodkowo w kiurunku kłębu palca V. Czasami obie powyższe linie zlewają się w jedną poprzeczną (bruzda małpia1) jest to cecha występująca często u małp, a także u człowieka w niektórych wadach uwarunkowanych genetycznie (np. w zespole Downa).

3. Bruzda przeciwstawna kciuka (linea opponens pollicis s. I. vitalis*) obejmuje kłąb kciuka, przebieg jej odpowiada mniej więcej linii przyczepu początkowego przywodzićiela kciuka

4 Bruzda III palca (linea digiti III s. I. stomachica s. fortunae*) leży w osi ręki. przecina bruzdę bliższą zgięcia, a z pozostałymi wytwarza mniej lub więcej wyraźną linię M. Na powierzchni dłoniowej palców w miejscach załamania skóry między śródrę-czem a palcami, jak również między paliczkami znajdują się po trzy lub dwie bruzdy zgięcia, nieco wypukłe w kierunku dalszym.

Palec III u wszystkich Naczelnych jest najdłuższy. Palec II u małp człekokształtnych jest stale krótszy od IV; również przeważnie i u człowieka, choć nieraz bywa odwrotnie. Palec V v. nielicznymi wyjątkami jest nieznacznie krótszy od palca I, mierząc od brzegów fałdów międzypalcowych. Ze wszystkich części ciała palce są najbardziej narażone na zranienie i uszkodzenie Uszkodzenie lub utrata palców ogranicza zdolność użytkowania ręki. ale ograniczenie to jest dopiero wtedy duże i bardzo dotkliwe, kiedy kciuk lub więcej niż dwa inne palce są nieczynne (niezdolność do pracy waha się w szerokich granicach 15—55%).

Podobne prace

Do góry